Cikkek, tanulmányok Források Bibliográfiák Tananyagok, modultervek Ajánlók Korábbi számaink tartalma Elérhetőségeink

BIBLIOGRÁFIÁK

1. SZÁM - A NYELVÚJÍTÁS KORA

„…idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig
lehetségig mívelni kötelesség.”
(Kölcsey Ferenc)

 

A magyar nyelvújítás antológiája: Mondolat ; Felelet a Mondolatra ; Kazinczy Ferenc: Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél. (összeáll. Fodor Irén) Kolozsvár, Polis, 1995.
ANISZI Kálmán: Gyertyagyújtók: A felvilágosodás kori erdélyi magyar értelmiség ethosza. Budapest, KÖZDOK Kft., 2001.
ANTALÓCZY Zoltán: A felvilágosodás gondolatvilága. Budapest, Medicina, 1996.
BÁN Imre – JULLOW Viktor: Debreceni diákirodalom a felvilágosodás korában. Budapest, Akadémiai K., 1964.
BÉCSY Ágnes: Berzsenyi Dániel: A közelítő tél. In: Sipos Lajos (szerk.): Irodalomtanítás az ezredfordulón. Celldömölk, Pauz-Westermann, 1998.
BÉKÉS Vera: A hiányzó paradigma. Debrecen, Latin Betűk, 1997.
BENKÕ Loránd: A magyar irodalmi írásbeliség a felvilágosodás korának első szakaszában. Budapest, Akadémiai K., 1960.
BÍRÓ Ferenc: Csokonai költői kópéságai. = Lyukasóra 2005. 10. 15-17. p.
BÍRÓ Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma. Budapest, Balassi K., 1998.
BÍRÓ Ferenc: A felvilágosodáskori magyar irodalom értelmezéséhez. = Irodalomtörténeti közlemények 1973. 3. 316-328.
BÍRÓ Ferenc: A legnagyobb pennaháború: Kazinczy Ferenc és a nyelvkérdés. Budapest, Argumentum, 2010.
BÍRÓ Ferenc: Nyelv, nemzet, irodalom: A magyar felvilágosodás ideológiatörténetéhez. = Valóság 1992. 5. 7-21. p.
BOGOLY József Ágoston: Adalékok Tolnai Vilmos „A nyelvújítás” című monográfiájának keletkezéstörténetéhez. = Magyar nyelv 1993. 2. 244-247. p.
BOJTÁR Endre: „Az ember feljő…”A felvilágosodás és a romantika a közép- és kelet-európai irodalmakban. Budapest, Magvető, 1986.
BOJTÁR Endre: „Hazát és népet álmodánk…”: felvilágosodás és romantika a közép- és kelet-európai irodalmakban. Budapest, Typotex, 2008.
BORBÉLY Szilárd: Árkádiában. Történetek az irodalom történetéből. Debrecen, Csokonai, 2006.
BOROS Gábor: Descartes és a korai felvilágosodás. Budapest, Áron K., 2010.
CSETRI Lajos: A magyar nyelvújítás kora irodalomszemléletének nyelvfilozófiai alapjairól. In: Szauder József – Tarnai Andor (szerk.): Irodalom és felvilágosodás. Budapest, Akadémiai K., 1974.
CSETRI Lajos: Amathus: Válogatott tanulmányok I-II. Kazinczy és kora ; Dráma- és verselemzések. Budapest, L’Harmattan, 2007. (Ligatura)
CSETRI Lajos: Egység vagy különbözőség? Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar irodalmi nyelvújítás korszakában. Budapest, Akadémiai K.,1990.
CSETRI Lajos: Verseghy nyelvfilozófiája. In: Szurmay Ernő (szerk.): In memoriam Verseghy Ferenc. Szolnok, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 1973. 13-17. p.
DÁVIDHÁZI Péter: „Igyekezzék magáévá tenni”. A magyar nyelv elsajátítása mint szerelmi hódítás Toldy Ferenc ifjúkorában. = 2000 2000. 9. 51-59. p.
DÁVIDHÁZI Péter: Egy nemzeti tudomány születése. Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet. Budapest, Universitas, 2004. (Irodalomtudomány és kritika)
DEBRECZENI Attila (szerk.): Folytonosság vagy fordulat? A felvilágosodás kutatásának időszerű kérdései. Debrecen, Kossuth Egyetemi K., 1996.
DEBRECZENI Attila: A Csokonai-életmű és felvilágosodás kori irodalmunk kutatásának újabb eredményei. = Irodalomismeret 1995. 4. 4-11. p.
DEBRECZENI Attila: A mulandóság „megszelidítése”(Csokonai , Háfiz és a sírhalom-motívum). In: Olasz Sándor (szerk.): Orpheus panasza. Budapest, Helikon , 1997. 25-38. p.
DEBRECZENI Attila: Csokonai az újrakezdések költője. Debrecen, Kossuth Egyetemi K., 1997.
DEBRECZENI Attila: Csokonai az újrakezdések költője: a felvilágosult szemléletmód fordulata az életműben. Debrecen, Csokonai K., 1993.
EGYED Emese: Kard és penna: Tanulmányok a felvilágosodás magyar irodalmáról. Budapest, Osiris, 1998.
FEHÉR Katalin: A felvilágosodás pedagógiai eszméi Magyarországon. Budapest, Eötvös J. K., 1999.
FEHÉR Katalin: Magyar nyelvű gyermek- és ifjúsági könyvek a felvilágosodás korában. = Magyar könyvszemle 2000. 1. 89-94. p.
Felvilágosodás és romantika a magyar irodalomban. Szöveggyűjtemény. (összeáll. Sík Eszter) Budapest, Holnap, 1993.
FORGÁCS Róbert: A magyar nyelv ügye a nyelvújítás korától az 1844-es nyelvtörvényig. = Magyar nyelvőr 1993. 1. 4-14. p.
GRANASZTÓI Olga: A libertinus irodalom fogadtatása Magyarországon. = Irodalomtörténeti közlemények 2000. 3-4. 393-404. p.
HAIMANN György: Kazinczy és a könyvművészet. = Irodalomtörténeti közlemények 1982. 56-59. p.
HÁSZ-FEHÉR Katalin: Elkülönülő és közösségi irodalmi programok a 19. század első felében. Fáy András irodalomtörténeti helye. Debrecen, Kossuth Egyetemi K., 2000.
JÁSZBERÉNYI József: A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség. = Hitel 1998. 12. 87-99. p.
JESZENSZKY Sándor: Jedlik Ányos nyelvújító munkássága. = Magyar nyelvőr 1993. 4. 557-560. p.
KESZEG Anna – VADERNA Gábor (szerk.): Prima manus: Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából. Budapest, Ráció, 2008.
KISS Endre József: Kazinczy Ferenc „világossága”. = Sárospataki füzetek 2001. 2. 87-92. p.
KISS Katalin, É.: Földi János, a nyelvész. = Magyar nyelvőr 2007. 1. 17-28. p.
KOCZISZKY Éva: Pán. Természetmítosz a felvilágosodás és a romantika gondolkodóinál. = Holmi 1997. 5. 632-649. p.
KÓKAY György: A magyar hírlap- és folyóiratirodalom kezdetei 1780-1795. Budapest, Akadémiai K., 1970.
KÓKAY György: Felvilágosodás, kereszténység, nemzeti kultúra. Budapest, Universitas, 2000. (Historia litteraria)
KOVÁCS Ferenc: Verseghy Ferenc nyelvtudományi törekvéseinek korszerűsége. In: Szurmay Ernő (szerk.): In memoriam Verseghy Ferenc. Szolnok, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 1973. 18-24. p.
KUPÁN Árpád: Kazinczy Ferenc a magyar szabadkőművesek első nagy személyisége. = Agria 2009. 103-106. p.
LUDASSY Mária (szerk.): A felvilágosodás álmai és árnyai. Budapest, Áron K., 2007.
LUDASSY Mária: Felvilágosodás-értelmezések. Budapest, Áron K., 2008.
MARGÓCSY István: Kazinczy és Kisfaludy Sándor. = Irodalomtörténet 1981. 753-760. p.
MARGÓCSY István: A magyar nyelv jelenléte a 18. századi iskoláztatásban. In: Bíró Ferenc (szerk.): Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből. Budapest, Argumentum, 2005. 71-151. p.
MARGÓCSY István: A Révai-Verseghy-vita eszmei és kultúrtörténeti vonatkozásai. In: Kulin Ferenc – Margócsy István (szerk.): Klasszika és romantika között. Budapest, Szépirodalmi K., 1990. 26-34. p.
MERÉNYI Annamária: Felvilágosodásunk botanikus-költői és a Csokonai-szövegek fűmotívuma. = Ex symposion 1996. 33-34. p.
MERÉNYI Annamária: Weöres Sándor Psychéje a felvilágosodás és a kanonizáció szemszögéből. = Literatura 1995. 3. 318-328. p.
MEZEI Márta: A kiadó mandátuma. Kiadói nézetek és eljárások Révaitól Kazinczyig. Debrecen, Kossuth Egyetemi K., 1998.
MEZEI Márta: Nyilvánosság és műfaj a Kazinczy-levelezésben. Budapest, Argumentum, 1994.
MISKOLCZY Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig. Budapest, Lucidus, 2009. (Kisebbségkutatási könyvek)
NÉMETH G. Béla: A századvégi nyelvőr vitához. In: Pais Dezső (szerk.): Dolgozatok a magyar irodalmi nyelv és stílus köréből. Budapest, Akadémiai K., 1960. 225-261. p.
NEUMER Katalin: Nyelvkritika a 17-18. században. In: Uő (szerk.): nyelvfilozófia Locke-tól Kierkegaardig. Budapest, Gondolat, 2004. 9-24. p.
NYÁRY Krisztián: Hagyományozhatatlan hagyományok. = Literatura 1995. 2. 145-163. p.
ONDER Csaba: Horátz az ablakban, a kaskában Anakreón (Csokonai Vitéz Mihály: A Boldogság, Berzsenyi Dániel: Horátz). In: Uő: Illetlen megjegyzések. Budapest, Ráció, 2009. 69-82. p.
ONDER Csaba: „…ő lesz Dictátor közöttünk? (A Nekrológ-ügy Kazinczy hatalmi stratégiájában. In: Uő: Illetlen megjegyzések. Budapest, Ráció, 2009. 151-170. p.
ONDER Csaba: Ortológus és neológus (avagy a Kritika-vita). In: Uő: Illetlen megjegyzések. Budapest, Ráció, 2009. 171-192. p.
PAIS Dezső: Nyelvünk a reformkorban. Budapest, Akadémiai K., 1955.
Pennaháborúk. Nyelvi és irodalmi viták 1781-1826. (összeáll. Szalai Anna) Budapest, Szépirodalmi K., 1980.
PÁL József: Az Árkádia-per ikonológiai vonatkozásairól. = Irodalomtörténeti közlemények 1985. 498-507. p.
PINTÉR Márta: Magyar nyelvűség a 18. századi színmű-irodalomban. In: Bíró Ferenc (szerk.): Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből. Budapest, Argumentum, 2005. 153-206. p.
RÁCZ János: Növényneveink a nyelvújítás korában. = Magyar nyelv 2002. 3. 282-293. p.
ROHONYI Zoltán: A posztkantiánus tapasztalati helyzet és a költői beszédnemek. A magyar nyelvújítás kora megközelítésének metatörténeti kereteihez. = Literatura 1996. 4. 457-467. p.
RUZSICZKY Éva: Irodalmi nyelvi szókincsünk a nyelvújítás korában: Kazinczy tájszóhasználata alapján. Budapest, Akadémiai K., 1963.
RUZSICZKY Éva: Kazinczy Ferenc állásfoglalása az ikes ragozás kérdésében. = Magyar nyelv 1953. 446-456. p.
SZABÓ László, Z.: A Kisfaludyak és kortársaik Győr és Tét vonzáskörzetében. Győr, Hazánk, 1994.
SZAJBÉLY Mihály: „Idzadnak a magyar tollak”. Irodalomszemlélet a magyar felvilágosodás korában, a 18. század közepétől Csokonai haláláig. Budapest, Akadémiai K. : Universitas, 2001.
SZAJBÉLY Mihály: Vörösmarty Mihály elhamvadt versei. In: Olasz Sándor (szerk.): Orpheus panasza. Budapest, Helikon , 1997. 62-75. p.
SZALAI Anna (vál.): Tollharcok. Budapest, Szépirodalmi K., 1981.
SZATHMÁRI István: A magyar nyelv tudatosodásának útja a Halotti Beszédtől a felvilágosodás kezdetéig. = Magyar nyelv 1993. 2. 136-144. p.
SZATHMÁRI István: Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk. Budapest, Akadémiai K., 1968.
SZELESTEI NAGY László: Irodalom- és tudományszervezési törekvések a 18. századi Magyarországon 1690-1790. Budapest, OSZK, 1989.
SZÍJÁRTÓ M. István: A Diéta. A magyar rendek és az országgyűlés 1708-1792. Budapest, Osiris, 2005.
SZILÁGYI Ferenc: „Az Ész világa mellett…” Tanulmányok a magyar felvilágosodás irodalmáról. Budapest, Mundus Egyetemi K., 1998.
SZILÁGYI Márton: Kármán József és Pajor Gáspár Urániája. Debrecen, Kossuth Egyetemi K., 1998.
SZILY Kálmán: A magyar nyelvújítás szótára. Hasonmás kiadás. Budapest, Nap, 1999.
TANDORI Dezső: Az elégikus Berzsenyi(?) (Mint végül kiderül lassan, műfaja „bíztatás”) In: Olasz Sándor (szerk.): Orpheus panasza. Budapest, Helikon , 1997. 39-47. p.
TELEKI József: A magyar nyelvnek tökéletesítése új szavak és új szólásmódok által. Budapest, Szépirodalmi K., 1988. (Ritkaságok)
TÓTH Orsolya: Tokaji és slivovicza: Az Árkádia-pör és Kazinczy ízlés-felfogása. = Szépliteraturai ajándék 1997. 1-2. 84-99. p.
VARGA Pál, S.: A nemzeti költészet csarnokai. A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a 19. századi irodalomtörténeti gondolkodásban. Budapest, Balassi, 2005.
VERES András: A felvilágosodástól a romantikáig. In: Uő: Művek, pályák, nemzedékek. Budapest, Krónika Nova, 1999. 7-29. p.
VÖRÖS Imre: Természetszemlélet a felvilágosodás kori magyar irodalomban. Budapest, Akadémiai K., 1991.

 


<< vissza