Cikkek, tanulmányok Források Bibliográfiák Tananyagok, modultervek Ajánlók Korábbi számaink tartalma Elérhetőségeink

BIBLIOGRÁFIÁK

A ROMANTIKA KORÁNAK IRODALMÁRÓL

„Az ember feljő, lelke fényfolyam,
A nagy mindenség benne tükrözik.”
(Vörösmarty Mihály)

 

BACSÓ Béla: Romantikus mű és fragmentum = Pannonhalmi Szemle 1999. 1. 41-46. p.
BÉCSY Tamás et al.: A magyar romantika színháza 1837-1849. In: Magyar színháztörténet 1790-1873. (főszerk. Székely Gábor) Budapest, Akadémiai K., 1990. 235-365. p.
BENKÕ Krisztián: Önkívület: olvasónapló a magyar romantikáról. Pozsony, Kalligram, 2009.
BOJTÁR Endre: „Az ember feljő…”A felvilágosodás és a romantika a közép- és kelet-európai irodalmakban. Budapest, Magvető, 1986.
BOJTÁR Endre: „Hazát és népet álmodánk…”: felvilágosodás és romantika a közép- és kelet-európai irodalmakban. Budapest, Typotex, 2008.
CSETRI Lajos: Egység vagy különbözőség? Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar irodalmi nyelvújítás korszakában. Budapest, Akadémiai K.,1990.
CSÉVE Anna (szerk.): Nemzeti romantika és európai identitás: Tanulmányok a romantikáról. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum Kortárs Irod. Közp., 1999.
DÁVIDHÁZI Péter: A Hymnus paraklétoszi szerephagyománya. = Alföld 1996. 12.
DOORMAN, Maarten: A romantikus rend. Budapest, Typotex, 2006.
EISEMANN György: A folytatódó romantika. Budapest, Orpheus, 1999.
EISEMANN György: A későromantikus magyar líra. Budapest, Ráció, 2010.
EISEMANN György: A kozmosztól a szigetig [Romantizálás és regényforma Az arany emberben] = Irodalomtörténet 1991. 2.
FOGARASI György (vál.): A romantika tétjei [tanulmányok] = Helikon 2000. 1-2. 1-218. p.
FOGARASI György: Bibliográfia [a romantikakutatásról] = Helikon 2000. 1-2. 5-21. p.
FOGARASI György: „Materializmus és historizmus – a romantika diskurzusában”. In: Uő – Müllner András: Rátévedések. Szeged, Ictus – JATE irodalomelméleti Csop., 1998. 7-42. p.
FRIED István: A (poszt)modern Petőfi. Budapest, Ister K., 2001.
FÛZFA Balázs: Klasszicizmus, romantika, realizmus az irodalomban: Középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételizőknek. Budapest, Önkonet, 2000. (Mestersége tanár)
GOETHE, Johann Wolfgang: Antik és modern. Budapest, Gondolat, 1981.
GYAPAY László: „A tisztább ízlésnek regulájival” Kölcsey kritikusi pályakezdése. Budapest, Universitas, 2001.
HANSÁGI Ágnes: A kánon egyszólamúsítása – a Jókai-precedens és a magyar romantika. In: Kánon és kanonizáció: tanulmányok az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, Finnország, 2001) kánon-szimpóziumának az anyagából. (szerk. Dobos István, Szegedy-Maszák Mihály)
80-102. p.
HANSÁGI Ágnes: A romantika „kánonjai” : a kánonok „romantikája” = Szépliteratúrai ajándék 1998. 2-3. 97-103. p.
HANSÁGI Ágnes: Az Ixion-szindróma: identitás és kánon a romantikában és a modernségben. Budapest, Ráció, 2006. (Ráció-tudomány)
HANSÁGI Ágnes – HERMANN Zoltán (szerk.): „Mester Jókai”: A Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón. Budapest, Ráció K., 2005.
HORVÁTH Károly: A romantika értékrendszere. Budapest, Balassi, 1997.
IMRE László: A magyar verses regény. Budapest, Akadémiai K., 1990.
IMRE László: Műfajok létformája a XIX. századi epikában. Debrecen, Kossuth Egyetemi K., 1996.
KELEMEN Hajna (szerk.): A romantika az európai irodalomban. Budapest, Holnap, 1993.
KERÉNYI Ferenc: „Az apostol”-ról – ma. = Irodalomismeret 1998. 3-4.
KERÉNYI Ferenc: Irodalomtörténészi voks egy elhúzódó történészi vitában. = Forrás 2008. 9. 106-108. p. http://forrasfolyoirat.hu/0809/kerenyi.pdf    [2011. jan. 18.]
KISS Irén: A feltámadt romantika: romantika-tanulmányok. Budapest, Ráció, 2008.
KOCZISZKY Éva: Pán. Természetmítosz a felvilágosodás és a romantika gondolkodóinál. = Holmi 1997. 5. 632-649. p.
KOVÁCS István: A lengyel romantika költőinek arcképcsarnoka. In: A barátság anatómiája I. Írások a magyar-lengyel kapcsolatokról és a lengyel kultúráról. Budapest, Széphalom Könyvműhely, [2007], 213-284. p.
KOVÁCS Sándor: „A verseny: Apollón vagy/és Pán (Sem-sem?) = Literatura 1994. 3. 286-311. p.
KOVÁCS Zoltán, Z.: „Vanitatum vanitas maga is a húmor”. Az irónia (korlátozásának) változatai a magyar romantika irodalmában. Budapest, Osiris, 2002. (Doktori mestermunkák)
LÁSZLÓ Zoltán: A romantika.  http://www.literatura.hu/irok/romantik/korszak/romantika.html   [2011. jan. 18.]
LUKÁCSY Sándor: A csekei költő (Kölcsey Ferenc) In: Olasz Sándor (szerk.): Orpheus panasza. Budapest, Helikon , 1997. 47-61. p.
LUKÁCSY Sándor: Petőfi-mozaik. In: Olasz Sándor (szerk.): Orpheus panasza. Budapest, Helikon , 1997. 77-86. p.
MARGÓCSY István: A király mulat (Fejedelmi csábítás a magyar romantikában) . In: Uő: „…Égi és földi virágzás tükre…” Tanulmányok a magyar irodalmi kultuszokról. Budapest, Holnap, 2007. 269-290. p.
MARGÓCSY István: „…Égi és földi virágzás tükre…” Tanulmányok a magyar irodalmi kultuszokról. Budapest, Holnap, 2007.
MÁRTON László: „Törvényem él” – A sors princípiuma Kölcsey költészetében. = Holmi 1990. 8.
MEZEI Márta: A kiadó „mandátuma”. Debrecen, Kossuth Egyetemi K., 1998.
MILBACHER Róbert: Arany János és az emlékezet balzsama: Az Arany-hagyomány a magyar kulturális emlékezetben. Budapest, Ráció, 2009.
MILBACHER Róbert: Az Előszó egy lehetséges értelmezése.= Tiszatáj 2001. 12. Diákmelléklet.
MILBACHER Róbert: Az Előszó filológiájának bizonytalanságáról. In: Takáts József (szerk): Vörösmarty és a romantika. Pécs, Művészetek Háza, 2001.
NAGY Imre - MERÉNYI Annamária (szerk.): „Mit jelent a suttogásod?”: Romantika: eszmék, világkép, poétika: Tanulmányok. Pécs, Pro Pannonia, 2002.
NEMES Péter: Dekonstrukció és romantika. Budapest, Kijárat, 2004.
ONDER Csaba: A koltói ablak (Petőfi Sándor: Szeptember végén). In: Uő: Illetlen megjegyzések. Budapest, Ráció, 2009. 82-102. p.
PALÁSTI Gábor: A misztika hagyománya és az okkult áramlatok az európai romantikában. Budapest, Szaktudás K., 2007.
PÉTER Ágnes: Roppant szivárvány: A romantikus látásmódról. Budapest, Nemzeti Tankvk., 1996.
ROHONYI Zoltán: A romantikus korszakküszöb : A  posztkantiánus episztémé: a felbomló neoklasszikus kánon és a kora romantika alakzatai a magyar irodalomban. Budapest, Osiris ; Pécs, Janus, 2001.
ROHONYI Zoltán: Romantika-szemléletünk mai kérdéseihez. = Literatura 1998. 3. 228-240. p.
SÉLLEI Nóra: Lánnyá válik s írni kezd (19. századi angol írónők). Debrecen, Kossuth Egyetemi K., 1999.
STAUD Géza: Az orientalizmus a magyar romantikában. Budapest, Terebess, 1997.
SZABARI Antónia: „A megjelenítés fogalma a fenséges elméleteiben” = Helikon 2000. 1-2. 177-186. p.
SZAUDER József: A romantika útján. Budapest, Szépirodalmi K., 1961.
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: A romantika: világkép, művészet, irodalom. = Literatura 1998. 4. 333-346. p.
TAKÁTS József (szerk.): Vörösmarty és a romantika. Pécs, Művészetek Háza, 2001.
TAXNER-TÓTH Ernő: Kölcsey és Vörösmarty kora és szelleme. Debrecen, Kossuth Egyetemi K., 1996.
VARGA Pál, S.: A gondviseléshittől a vitalizmusig. A magyar líra világképének alakulása a XIX. század második felében. Debrecen, Csokonai, 1994.
VERES András: A felvilágosodástól a romantikáig. In: Uő: Művek, pályák, nemzedékek. Budapest, Krónika Nova, 1999. 7-29. p.
WEISS János: Mi a romantika? Pécs, Jelenkor, 2000.

WHITE, Hayden: A narrativitás értéke a valóság megjelenítésében. In: Uő: A történelem terhe. (ford. Braun Róbert) Budapest, Osiris, 1997. 103-142. p.  

 

További számok bibliográfiái: 

1. szám - A NYELVÚJÍTÁS KORA
2. szám - A HOLOKAUSZT-TÉMA AZ IRODALOMBAN


<< vissza