Cikkek, tanulmányok Források Bibliográfiák Tananyagok, modultervek Ajánlók Korábbi számaink tartalma Elérhetőségeink

 BIBLIOGRÁFIÁK

FEMINIZMUS AZ IRODALOMBAN

 

Nők között biztonságos az élet.”
(Pierre Renoir)

 

 

AJTAY-HORVÁTH Magda: Nőábrázolás ; Férfi és nő viszonya a szecessziós irodalomban. In: Uő: A szecesszió stílusjegyei a századforduló magyar és angol irodalmában. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2001. 77-84. p. (Erdélyi Tudományos Füzetek 232.)
ANTALFAI Márta: A női lélek útja mondákban és mesékben. Budapest, Új Mandátum K., 2006.
BALOGH Andrea, P.: A női testiség irodalmi másságáról. http://vfek.hu/00000156/003.html  [2011. jan. 11.]
BÁN Zsófia válaszol a fel nem tett kérdésekre  http://www.mindentudas.hu/ban/20040430banzsofia.html  [2011. jan. 4.]
BÁN Zsófia: Van-e az irodalomnak neme? http://www.mindentudas.hu/ban/20040419banzsofia27.html  [2011. jan. 4.]
BARÁT Erzsébet (szerk.): A nő és a nőiesség sztereotípiái. Szeged, Könyvtártudományi Tanszék, 2009.
BÍRÓ Ágota: Női sorsok az irodalomban. = Iskolakultúra 2003. 11. 45-60. p.
BÓDI Katalin: Nőábrázolási hagyományok a XVII. századi magyar levélregényekben. In: . Debreczeni Attila - Gönczy Monika (szerk.): „Et in Arcadia ego”: A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása.  Debrecen, 2005. 405-418. p.
BÓDIS Kriszta – FORGÁCS Zsuzsa Bruria – GORDON Agáta (szerk.): Éjszakai állatkert – Antológia a női szexualitásról. Budapest, Jonathan Miller, 2005.
BOGDÁN László: A démon női alakot ölt: Lírai napló 2003-2005. Marosvásárhely, Mentor, 2006.
BOLGÁR György: Férfi és női dolgok könyve [elbeszélések]. Budapest, Szépirodalmi K., 1987.
BOLLOBÁS Ernő: Hogy szeresd női tenmagad: Amerikai modernista nőírók és a nőgyűlölet. In: Tímár Katalin (szerk.):  Az ész, a test és a lélek anatómiája. Budapest, Ludwig Múzeum, 2004. 71-82. p.
BORZA Tünde (összeáll.): Érzelem és értelem: nők a magyar irodalomban. Nyíregyháza, Bancsi Péter, 2006.
BOURDIEU, Pierre: Férfiuralom. Budapest, Napvilág K., 2000.
CSERESZNYÁK Mónika – BALASKÓ Mária – BÓDIS Kriszta – MURAI Gábor: „genderes irodalomelemzés” http://www.litera.hu/hirek/kicsoda-bovaryne-es-kik-vagyunk-mi   [2011. jan. 4.]
CZACHESZ Erzsébet – LESZNYÁK Márta – MOLNÁR Edit Katalin: Lányok és nők a kötelező olvasmányokban, tankönyvekben. = Educatio 1996. 3. 417-430. p.
FÁBRI Anna: „A szép, tiltott táj felé”: A magyar írónők története két századforduló között. Budapest, Kortárs K., 1996.
FALVAY Károly: Nagyboldogasszony: női szerepkör a magyar ősvallás tükrében. Budapest, Püski, 2006.
FORGÁCS Zsuzsa Bruria (szerk.): Szomjas oázis – Antológia a női testről. Budapest, Jaffa K., 2007.
FRANZ, Marie-Louise von: Női mesealakok. Budapest, Európa, 1995. (Mérleg)
GALGÓCZI Krisztina: A nő, a férfi, a gyerek és a könyv: Egy lehetséges Rosmersholm értelmezés. = Theatron 2004. 2.
GALGÓCZI Krisztina: A századvég titokzatos tárgya: démonikus nők a modern drámában. Pozsony, Kalligram ; Budapest, Magyar Kalligram, 2010.
GÖRGEY Gábor: Nők szigete.[versek] Budapest, Új Idő, 1990.
HORVÁTH Györgyi: Nőidő: A történeti narratíva identitásképző szerepe a feminista irodalomtudományban. Budapest, Kijárat, 2007. (Léda könyvek)
HORVÁTH Györgyi: Tapasztalás, hitelesség, referencialitás: A Psychét és a Csokonai Lilit ért kritikákról. = Literatura 1998. 4. 417-427. p.
KÁROLYI Csaba: Életfogytig avagy „egy női szörnyeteg?” = Jelenkor 1998. 3. 343. p.
KENESSEY Béla: A Biblia női alakjai. Budapest, Magyar Könyvklub, 1994.
KÉRCHY Anna – KOLLER Nóra: Kisasszonyok, vadmacskák, kékharisnyák. In: Barát Erzsébet - Sándor Klára (szerk.): A nő helye a magyar nyelvhasználatban. Szeged, JATE Press, 2007. 53-66. p.
KÉRI Katalin: Holdarcú, karcsú ciprusok. A nők a középkori iszlámban. Budapest, Terebess, 2003.
KÉRI Katalin: Recenzió a Szerep és alkotás – Női szerepek a társadalomban és az alkotóművészetben (szerk. Nagy Beáta, S. Sárdi Katalin) című könyvhöz. http://kerikata.hu/publikaciok/text/szerepes.htm  [2011. jan. 11.]
KOLBENSCHLAG, Madonna: Búcsúcsók Csipkerózsikának. Debrecen, Csokonai, 1999. (Artemisz könyvek)
KONRÁD Miklós: A pesti zsidó nő mint allegória: A zsidó nő ábrázolása a századforduló magyar irodalmában. = Café Babel 1997. 2. 81-93. p.
KRISTEVA, Julia: A nők ideje. In: Kiss Attila - Kovács Sándor - Odorics Ferenc (szerk.): Testes könyv II. Szeged, Ictus K., JATE Irodalomelméleti Csop., 1997. 327-356. p.
LÉVAI Katalin: A nő szerint a világ. Budapest, Osiris, 2000.
MENYHÉRT Anna: Kaland és kánon: Feminizmus és irodalom = Alföld 2000. 9. 46-53. p.
MIKOLCINA, Miglena: Jelentés és anyagyilkosság: Virginia Woolf Julia Kristeva olvasatában. Budapest, Balassi, 2004.
NAGY Beáta – S. SÁRDI Margit (szerk.): Szerep és alkotás - Női szerepek a társadalomban és az alkotóművészetben. Debrecen, Csokonai, 1997.
NORRIS, Pamela: Éva története. Budapest, Holnap, 2001.
PÉCSI Katalin (szerk.): Sós kávé: Elmeséletlen női történetek. Budapest, Novella, 2007. (Eszter-könyvek)
PUKÁNSZKY Béla: Nőkép, női szerepek és iskoláztatás a második világháború után. = Educatio 2007. 4. 551-564. p.
SÁNDOR Boglárka: Németh László nőábrázolása és a magyar irodalmi hagyomány. = Művelődés 2001. 5. 18. p.
SCHULLER Gabriella: Tükörképrombolók: A tekintet eltérítése a poszt/feminista színházban és performanszokban. Pécs, PTE, 2004. ; Veszprém, Pannon Egyetem, 2006.
SÉLLEI Nóra (szerk.): A feminizmus találkozásai a posztmodernnel. Debrecen, Csokonai, 2006.
SÉLLEI Nóra: „A nagy kitárulkozás” – Az Éjszakai állatkert recepciójának értelmezése. In: Uő: Miért félünk a farkastól? Feminista irodalomszemlélet itt és most. Debrecen, Kossuth Egyetemi K., 2007. 182-207. p.
SÉLLEI Nóra (szerk.): A nő mint szubjektum, a női szubjektum. Debrecen, Kossuth Egyetemi K., 2007.
SÉLLEI Nóra: „Lánnyá válik, s írni kezd”: 19. századi angol írónők. Debrecen, Kossuth Egyetemi K., 1999.
SÉLLEI Nóra: Feminizmus és irodalom. „szeretném a tévképzeteket eloszlatni” http://www.vagy.hu/cikk.php?id=4153  [2011. jan. 4.]
SÉLLEI Nóra: Tükröm, tükröm…Írónők önéletrajzai a huszadik század elejéről. Debrecen, Kossuth Egyetemi K., 2001.
SÍPOS Irisz: Gender-ember avagy férfi és nő? = Vigília 2010. 7. 495-502. p.
STEIN, Gertrude: Három élet. Az útkereső nő alakja. Budapest, Magvető, 1997.
SZALAY Edina: A nő többször: Neogótika és női identitás a mai észak-amerikai regényben. Debrecen, Kossuth Egyetemi K., 2002.
TÓTH Sára: Nőszimbólumok a Bibliában. Irodalomelméleti felismerések gyakorlati alkalmazása az írásértelmezésben. = Pannonhalmi Szemle 2008. 2. 24-39. p.
VALUSKA László: A nőiség olvasása és írása a középiskolában. Gondolatok egy érettségi feladatról. Budapest, OKI, 2005.
VARGA Virág – ZSÁVOLYA Zoltán (szerk.): Nő, tükör, írás: Értelmezések a 20. század első felének női irodalmából. Budapest, Ráció, 2009.
ZSADÁNYI Edit: A másik nő: A női szubjektivitás narratív alakzatai. Budapest, Ráció, 2006.
ZSADÁNYI Edit: Hamupipőke nem megy a bálba: A Hamupipőke-történet kortárs amerikai regényekben. In: Bednanics Gábor (szerk.): Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai. Budapest, Osiris, 2000. 364-395. p.  

 

További számok bibliográfiái: 

1. szám - A NYELVÚJÍTÁS KORA
2. szám - A HOLOKAUSZT-TÉMA AZ IRODALOMBAN
3. szám - A ROMANTIKA KORÁNAK IRODALMÁRÓL
4. szám - A NÕ
5. szám - APOKALIPSZIS-ÁBRÁZOLÁS AZ IRODALOMBAN 
6. szám - GYERMEKIRODALOM 
7. szám - AZ IRODALMI KULTUSZRÓL

 


<< vissza