Cikkek, tanulmányok Források Bibliográfiák Tananyagok, modultervek Ajánlók Korábbi számaink tartalma Elérhetőségeink

BIBLIOGRÁFIÁK
 
APOKALIPSZIS-ábrázolás az irodalomban
 
Itt van a vég, az időknek teljessége betellett.”
(Vergilius)
 
 
ADAMIK Tamás (vál.): Apokalipszisek. Budapest, Telosz, 1997.
ALBERT Gábor: A lineáris ember: A történelem utáni korszak avagy A globális méretű pszichológiai laboratórium kérdő- és zárójelekkel. = Nagyvilág 2002. 2.  http://inaplo.hu/nv/200202/20.html  [2011. jan. 20.]
Apokalipszis. In: Szabó Éva (szerk.): Képek és jelképek. Budapest, Móra, 1988. 185-201. p.
www.apokaliptika.hu  Berkes Sándor honlapja
Az ESZKHATOLÓGIA néhány időszerű kérdése. = Távlatok 1992. 272-277. p.
BAKA István: Az Apokalipszis szakácskönyvéből (versek). http://www.bibl.u-szeged.hu/exlib/baka/versek/apokalipszis.html  [2011. jan. 11.]
BENKÕ Krisztián: Szinekdoché és önkívület: Apokalipszis értelmezések Kemény Zsigmond A rajongók című regényében. In: Uő: Önkívület. Budapest, ?????,192-240. p.= Korunk 2008. március  http://www.korunk.org/?q=node/88ev=2008&honap=3&cikk=8846  [2011. jan. 20.]
BERSZÁN István: A Csoda mint jel és az apokalipszis műfaja. Kolozsvár, Kézirat, 1995.
BODSON, Gérard: Az apokalipszis kódjának megfejtése: [A Jelenések könyvének megdöbbentő titkai]. Pécs, Alexandra, 2005.
BOLYKI János: Az apokaliptika struktúrája és irodalma. = Református egyház 1995. 7-8. 161-166. p.
DÁVIDHÁZI Péter: Kétségben apokalipszis és feltámadás között. A nemzethalál vörösmartys látomása Toldy irodalomtörténetében. = Alföld 2002. 1. 46. p.
DERRIDA, Jacques: Minden dolgok vége. Budapest, Századvég K.,, 1993.
DOBROWOLSKI, Jacek (ford. Pálfalvi Lajos): Az apokaliptikus próza mestere (Krasznahorkai Lászlóról). http://jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=1448  [2011. jan. 20.]
DSIDA Jenő: Apokalipszis (vers)
EGRI Péter: Álom, látomás, valóság: az újabb európai regényirodalom álom- és látomásábrázolásának művészi szerepéről. Budapest, Gondolat, 1969.
FEKETE Sándor Pál: A haladék lejár…és beteljesednek a jövendölések. Budapest, Zarándok Kvk., 2005.
FÜST Milán: Látomás és indulat a művészetben. Budapest, Akadémiai K., 1963, Magvető, 1980, Fekete Sas, 2006.
GYARMATI Béla: A világdráma utolsó felvonása: Az Apokalipszis megrázó jelenetei. Budapest, Élet és Egészség K., é.n.
HAMVAS Béla (ford. és bevez.): Henoch Apokalypsise. Budapest, Holnap, 1989.
HAMVAS Béla: Modern apokalipszis. In: A világválság (1935-1937). Válogatás Hamvas Béla folyóiratokban megjelent írásaiból. Budapest, Hamvas Béla Kutató Intézet, 2004.
HORGÁSZ Csaba: Misztikus szeretet és apokaliptikus harag Pilinszky költészetében. http://web.t-online.hu/horgaszcsaba/cikkek/misztika.pdf  [2011. jan. 20.]
HORVÁTH Ödön, von: A végítélet napja (dráma): (bemut. a Föld Színház, 2009) http://vegiteletnapja.blogspot.com/search/label/Apokalipszis [2011. jan. 20.]
HUBBES László: Látomások a végső dolgok bűvöletében: Az apokalipszis a vallásos irodalmi műfajtól a művészeti kifejezésmódig. Marosvásárhely, Mentor, 2008.
INGOLD, Felix Philippe (ford. Karádi Éva): Orosz apokalipszis-víziók. = Lettre 1999 tél, 35. http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre35/04ingold.htm  [2011. jan. 20.]
KACISZ, Leonyid (ford. Goretity József): Az „ezüstkor” apokaliptikája. Eszkatológia a művészi tudatban. = Jelenkor 2000. 11. 1132-1143. p.
KOVÁCS Péter: Vakság. (José Saramago azonos című regényéről). http://www.egeronline.com/tolltars/articles/blindness.php  [2011. jan. 20.]
KRASZNAHORKAI László: Háború és háború. Budapest, Magvető, cop. 1999.
KRASZNAHORKAI László: Sátántangó. (regény) Budapest, Széphalom Könyvműhely, 2002.
LaHAYE, Tim: Világriadó: [Itt a harmadik világháború?]. Budapest, Új Spirit, 2009.
LUKÁCSY Sándor: Pokol és menny a régi magyar irodalomban. = Vigília 1998. 8. 600-602. p.
McGINN, Bernard (ford. Kőrös László): Antikrisztus – az emberiség kétezer éve a gonosz bűvöletében. Budapest, Aduprint, 1995. (Megújuló világképek)
OLASZ Sándor: Látomásos képrendszer az újabb magyar regényben (Szilágyi István, Krasznahorkai László, Sándor Iván).  http://www.forrasfolyoirat.hu/0002/olasz.html  [2011. jan. 20.]
Péter-apokalipszis. (ford., komment. Pesthy Monika). Budapest, Corvina, 2009.
PETERS, Tilmo Rainer (ford. Szegedi János): Isten és a végidő. Az apokaliptika hasznáról és káráról. = Tanítvány 2002. 4. 77-83. p.
PÓCS Éva (szerk.): Extázis, álom, látomás: vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi, Pécs, University Press, 1998.
RADNÓTI Sándor: A szenvedő misztikus (Pilinszkyről). Budapest, Akadémiai K.,1981.
RÓZSA Huba: Az Emberfia-hagyomány az Ószövetségben és az apokaliptikus irodalomban. = Teológia 2000. 1-2. 34-82. p.
RUGÁSI Gyula: Eszkhatológia és túlvilághit az újszövetségi apokrifekben. = Holmi 1996. 3. 330-346. p.
SCHEIN Gábor: Az eszkatológikus szemlélet uralmáról és az apokaliptikusság visszavonásáról Pilinszky János lírájában. = Alföld 1996. 6.  http://epa.oszk.hu/00000/00002/00006/schein.html  [2011. jan. 11.]
SCHUBERT Gusztáv: Apokalipszis féláron. A végítélet filmjei. = Filmvilág 2000. 1. 4-7. p.
SZÉKELY István: Az apokalyptika a világirodalomban. Budapest, Akadémiai K., 1923.  (Értekezések a filozófia és a társadalomtudományok köréből 2. köt. 5. szám)
SZILÁGYI Ákos: Happykalipszis. Brazil és más végtörténetek. = Filmvilág 2001. 2. 32-37. p.
SZÕKE Katalin: A XX. Századi orosz irodalom „szubkulturális” szövege. = Tiszatáj 1998. 9. 12-17. p.
TONHAIZER Tibor: Apokaliptikus váradalmak a középkori Magyarországon. = Történeti tanulmányok 2001. 131-144. p.
TÖRÕCSIK István: „Aztán elsőbben sötétség lesz”: Világvége-jövendölések Radamason. = Néprajzi látóhatár 1999. 1-4. 415-424. p.
TURI Tímea: Apokalipszis mindig (Spiró György: Drámák. Átiratok I. című könyvéről) http://www.litera.hu/hirek/apokalipszis-mindig  [2011. jan. 20.]
UNGVÁRI Tamás: Apokaliptikus messianizmus Füstnél. = Mozgó Világ 2003. 11.
VANYÓ László (szerk.): Apokrifek. Budapest, Szent István Társulat, 1980.
 

<< vissza