Cikkek, tanulmányok Források Bibliográfiák Tananyagok, modultervek Ajánlók Korábbi számaink tartalma Elérhetőségeink

 BIBLIOGRÁFIÁK

GYERMEKIRODALOM
 
„Aki gyerekek lelkébe horgonyozta le írói dicsőségét,
igen bölcsen cselekedett. Emléke jó helyen van”.
(Molnár Ferenc)
 
ACZÉL Géza: A szürreális daltól a technokrata rigmusig: Tamkó Sirató Károly gyermekköltészetéről. = Bárka 1999. 1-2. 77-80. p.
ADAMIKNÉ JÁSZÓ Anna: Gyermekirodalom és nemzeti azonosságtudat. = Könyv és nevelés 2001. 2. 98-105. p.
BÁLINT Ágnes Júlia: Vitás kérdések a gyermek- és ifjúsági irodalomban. = Iskolakultúra 1994. 7. 87-89. p.
BÁLINT Péter: „A kései szégyenkezés” (Szabó Lőrinc gyermeklírájáról) In: Uő: Utazás és idegenség. Budapest, Kortárs K., 2009. 131-154. p.
BÁLINT Péter – BÓDIS Zoltán (szerk.): Változatok a gyermeklírára. [Tanulmányok]. Debrecen, Didakt K., 2006.
BÁLINT Péter (vál. és szerk.): Közelítések a meséhez. A mese értelmezhetősé-gei. Debrecen, Didakt K., 2003.
BARTÓK Györgyi: A svéd gyermekirodalom hatása Magyarországon.  http://www.opkm.hu/konyvesneveles/2001/2/cikk17.html  [2011. febr. 9.]
BARTOS Éva (szerk.): Segített a könyv, a mese. Vallomások életről, irodalomról, olvasásról. Budapest, Magyar olvasástársaság, 1999.
BENEY Zsuzsa: Érzelem, játék, mágia. Gondolatok a gyermekköltészetről. = Jelenkor 1980. 1. 61-68. p.
BETTELHEIM, Bruno: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Budapest, Gondolat, 1985.
BOGNÁR Tas: Elemzések a gyermek- és ifjúsági irodalom körében. Budapest, Tankönyvkiadó, 1990.
BOGNÁR Tas: A magyar gyermekvers. Budapest, Nemzeti Tankvk., 2001.
BOGNÁR Tas: Gyermekpróza: világ- és magyar irodalom. Budapest, Nemzeti Tankvk., 2004.
BOLDIZSÁR Ildikó: A gyermekirodalom nagykorúsodása. http://beszelo.c3.hu/03/06/16boldizsar.html   [2011. febr. 9.]
BOLDIZSÁR Ildikó: Mesepoétika. Budapest, Akadémiai K., 2004.
BOLDIZSÁR Ildikó: Meseterápia. Budapest, Magvető, 2010.
BOLDIZSÁR Ildikó: Mi történt a magyar gyermekirodalomban? = Könyvfesztivál 2003. 4. 23-27. p.
BOLDIZSÁR Ildikó: Varázslás és fogyókúra. Mesék, mesemondók, motívumok. Budapest, Kijárat K., 1997.
BORBÉLY Sándor: Kik írtak a gyerekeknek? A gyermek- és ifjúsági irodalom kislexikona A-tól Z-ig. Budapest, Junior K., 1996.
BORBÉLY Sándor (szerk.): ÖTVEN nagyon fontos „gyerekkönyv”. Műismertetések és műelemzések. Budapest, Lord K., 1996.
BORBÉLY Sándor – KOMÁROMI Gabriella (szerk.): Kortárs gyerekkönyvek. Műelemzések és műismertetések. Budapest, Ciceró K., 2001.
BUJDOSÓNÉ PAPP Andrea: Gyermekbánat (Önéletrajz és gyermekvers Zelk Zoltán költészetében). In: Bálint Péter – Bódis Zoltán (szerk.): Változatok a gyermeklírára. Debrecen, Didakt K., 2006. 112-121. p.
CSANÁDY Imre: A magyar gyermekvers története és a népi hatás. = Műhely 1979. 4. 27-41. p.
DIANA, Massimo: Szerelem a mesékben: A lelki fejlődés állomásai a mese nyelvén. Budapest, Don Bosco K., 2008.
DOBSZAY Ambrus: A magyar gyermekvers – klasszikusok és maiak. . In: Fenyő D. György (szerk.): Nézőpontok, motívumok. Irodalmi témakörök. Budapest, Krónika Nova, 2001. 384-419. p.
DREWERMANN, Eugen: A lényeg láthatatlan. A kis herceg mélylélektani elemzése. Budapest, Európa, 1998.
ÉGER Veronika: A parasztmesétől az olvasókönyvig.  http://www.opkm.hu/konyvesneveles/2003/2/22Eger.html  [2011. febr. 9.]
FEHÉR Katalin: Magyar nyelvű gyermek- és ifjúsági könyvek a felvilágosodás korában. = Magyar könyvszemle 2000. 1. 89-94. p.
FOGARASSY Miklós: Hagyomány és modernség a mai magyar gyermekirodalomban. = Új Pedagógiai Szemle 1996. 3. 123-125. p.
FOGARASSY Miklós (szerk.): Ki kicsoda a magyar gyermekirodalomban? Budapest, OSZK : Debrecen, Csokonai, 1988.
FOGARASSY Miklós: Mi az, hogy „magyar gyermekirodalom”? = Iskolakultúra 1994. 3. 83-86. p.
FRANZ, Marie-Louise von: Archetípusos minták a mesében. Budapest, Édesvíz K., 1998.
FRANZ, Marie-Louise von: Az árnyék és a gonosz a mesében. Budapest, Európa, 1998.
FRANZ, Marie-Louise von: Női mesealakok. Budapest, Európa, 1995.
GYÕRI Anna (szerk.): „Nem a mese van veszélyben, hanem az emberek” – kerekasztal-beszélgetés. = Új Pedagógiai Szemle 2000. 7-8. 169-181. p.
HORGAS Béla – LEVENDEL Júlia – TRENCSÉNYI László: A gyerekek másképp olvasnak. Budapest, Minerva, 1976.
HORVÁTH Béla, N.: Világok világa. Kiss Anna gyermekverseiről. In: Uő: Műközelben. Irodalomtörténeti tanulmányok, műelemzések. Budapest, Korona K., 1999. 138-145. p.
JENEI Teréz: Az avantgárd stílusalakító szerepe Tamkó Sirató Károly gyermeklírájában. In: Bálint Péter – Bódis Zoltán (szerk.): Változatok a gyermeklírára. Debrecen, Didakt K., 2006. 97-107. p.
ILLÉS György. Címzett az ifjúság. Budapest, Ifjúsági Lapkiadó, 1985.
KENDE B. Hanna: Harry Potter titka: A gyermek csodavilága. Budapest, Osiris, 2001.
KENYERES Zoltán: Tündérsíp. Weöres Sándorról. Budapest, Szépirodalmi K., 1983.
KISS Endre: A kibelezett Micimackó avagy egy világhírű könyv hatásának titkai. = Világosság 1981. 4. 242-247. p.
KISS Judit: Bevezetés a gyermekirodalomba. Kolozsvár, Ábel K., 2008.
KISSNÉ LUX Ilona: A jó könyv a lélek gyógyszere (A Légy jó mindhalálig elemzéséhez) = Magyartanítás 1999. 4. 3-6. p.
KOMÁROMI Gabriella: Astrid Lindgren világáról és Harisnyás Pippiről, akit a pedagógiai óvatosság száműzött volna. = Iskolakultúra 1998. 9. 48-54. p.
KOMÁROMI Gabriella: Elfelejtett irodalom: Fejezetek a magyar gyermek- és ifjúsági próza történetéből 1900-1944. Budapest, Móra, 2005.
KOMÁROMI Gabriella (szerk.): Gyermekirodalom. Budapest, Helikon, 1999.
KOMÁROMI Gabriella: Gyermekkönyvek titkos kertje: Tanulmányok, esszék, kritikák. Budapest, Pannonica, 1998.
KOMÁROMI Gabriella: A hetvenes évek ifjúsági regényei. Budapest, Tankönyvkiadó, 1981.
KOMÁROMI Gabriella: Hol is az érték mostanában? = Új forrás 1994. 7. 1-17. p.
KOMÁROMI Gabriella: A titkok feltárulnak, a tabuk összetörnek: a modern gyermekpróza jelenségei. = Bár 1999. 2. 43-52. p.
KOMÁROMY Sándor: A határon túli magyar gyermekirodalmakról. = Magyartanítás 1999. 5. 15-18. p.
KOVÁCS Lajos: A magyar gyermekköltészet újabb meglepetései: Kerék Imre, Petőcz András és Turi Tímea köteteiről.= Új forrás 1999. 8. 83-88. p.
LIPÓCZINÉ CSABAI Sarolta: Témák és műformák a 80-as évek ifjúsági regényeiben. = Magyartanítás 1998. 2. 13-18. p.
LOVÁSZ Andrea: A mai magyar gyermekirodalom időtlen kérdéseiről. http://www.opkm/hu/konyvesneveles/2003/2/19Lovasz.html  [2011. febr. 9.]
LOVÁSZ Andrea: Jelen idejű holnemvolt: Szeminárium a meséről. Budapest, Krónika Nova, 2007.
NAGY Attila: Sorsok és mesék. In: Szávai Ilona (szerk.): Mint a mesében? Tanulmányok a mese fontosságáról. Budapest, Pont, 2009. 22-28. p.
NAGY István, Cs.: Gyermek- és ifjúsági irodalom: egységes jegyzet. 22. kiad. Budapest, Nemzeti Tankvk., 1998.
NAGY Olga: Táltos és Pegazus. Budapest, Holnap, 1993.
Négyágú síp – gyermekhangra. A határon túli újabb kisebbségi magyar gyermeklíra antológiája. Budapest, Eötvös J. K., 2000.
PAPP Katalin, G.: Képvers a gyermekköltészetben. In: Bálint Péter – Bódis Zoltán (szerk.): Változatok a gyermeklírára. Debrecen, Didakt K., 2006. 87-96. p.
PAPP Katalin, G.: A nyelvi kép Nemes Nagy Ágnes gyermeklírájában. In: Bálint Péter – Bódis Zoltán (szerk.): Változatok a gyermeklírára. Debrecen, Didakt K., 2006. 78-86. p.
PAPP Katalin, G.: „Prózára szerelve”. Gondolatok a kortárs svéd gyermekversekről. = Csengőszó 1995. 5. 3-5. p.
POMPOR Zoltán: A hétfejű szeretet: hagyomány és újítás Lázár Ervin elbeszélő művészetében. Budapest, Kiss József K., 2008.
PROPP, V. J.: A mese morfológiája. Budapest, Osiris, Századvég K., 1995.
RADNÓTI Sándor: Pilinszky János meséi és drámái. = Kortárs 1974. 7. 1157-1164. p.
RIGÓ Béla: Négy évtized a magyar ifjúsági és gyermekirodalomban. = Alföld 1988. 12. 28-38. p.
RUBOVSZKY Kálmán: Az ifjúsági könyv mint művelődési jelenség. Debrecen, Kvalitás, 1995. (Művelődéstudomány 1.)
SZAKOLCZAY Lajos: Hová megy a KORMOS PISTA gőzhajó? (Tandori Dezső, Lázár Ervin, Mándy Iván és Gyurkovics Tibor meseregényeiről) In: Uő: Ötágú síp. Tanulmányok, esszék, kritikák. Budapest, Magvető, 1989. 512-524. p.
SZÁVAI Ilona (szerk.): Mint a mesében? Tanulmányok a mese fontosságáról. Budapest, Pont, 2009. (Fordulópont könyvek)
TANCZ Tünde: Népmese és szocializáció. In: Szávai Ilona (szerk.): Mint a mesében? Tanulmányok a mese fontosságáról. Budapest, Pont, 2009. 45-53. p.
TANCZ Tünde: Új paradigmák a neveléstörténeti kutatásban: a népmese mint a szociális reprezentáció adekvát műfaja. = Valóság 2002. 9. 42-55. p.
TARBAY Ede: Gyermekirodalomra vezérlő kalauz. Budapest, Szent István Társulat, 1996, 1999.
TÖLGYESSY Zsuzsa: Mesék és halál. In: Szávai Ilona (szerk.): Mint a mesében? Tanulmányok a mese fontosságáról. Budapest, Pont, 2009. 67-71. p.
TÜSKÉS Tibor: Mándy Iván: Szürke ló. In: Uő: Titokkereső. Művek és műelemzések. Budapest, Pátria, 1991. 131-150. p.
VALASTYÁN Tamás: Az emberalakú óceán. (Kormos István gyermeklírájáról)In: Bálint Péter – Bódis Zoltán (szerk.): Változatok a gyermeklírára. Debrecen, Didakt K., 2006. 128-135. p.
VASY Géza: A gyerek-lét motívumköre Kormos István költészetében. In: Bálint Péter – Bódis Zoltán (szerk.): Változatok a gyermeklírára. Debrecen, Didakt K., 2006. 122-127. p.
VÉGH Balázs Béla: A gyermekirodalom változatai. Kolozsvár, KOMP-PRESS, Korunk K., 2007.
VÉGH Balázs Béla: Hagyomány és modernség Kányádi Sándor Küküllő-kalendárium című versciklusában. In: Uő: A gyermekirodalom változatai. Kolozsvár, KOMP-PRESS, Korunk K., 2007. 112-120. p.
ZALÁN Tibor: Verssé változott gyermekkor. = Kincskereső 1977. 8. 43-44. p.
 

<< vissza