Cikkek, tanulmányok Források Bibliográfiák Tananyagok, modultervek Ajánlók Korábbi számaink tartalma Elérhetőségeink

nyomtatás

 Gémesi Ildikó

Modulterv Séllei Nóra: Ismétléskényszer?A második generáció értelmezése (Emily Brontë: Üvöltő szelek) című tanulmányának irodalomórai feldolgozásához
 
A modul témája, célja: A „nő-irodalom” megjelenése a romantika korában
 
A regény – a romantika óta – az egyik legkedveltebb epikai műfaj. Ennek ellenére a rá fordítható idő igen csekély. Ez a modul lehetőséget ad arra, hogy egy konkrét regényen keresztül megismerhessük a romantikus természetkultuszt, a modern, retrospektív elbeszélő-technikát. Hangsúlyozhatjuk a „nő-irodalom” megjelenését a romantika korában, a természet megjelenítését a szélsőséges érzelmek kifejeződéseként.
 
Fejleszthető kompetenciák:

Személyes
Szociális
Kognitív
önismeret, önértékelés
nyitottság, meggyőzőképesség, változtatás kezelése, sokszínűség elfogadása, empátia
analógiás gondolkodás, képi és szöveges információk  összekapcsolása, értelmező kibontás, problémaérzékenység, történeti érzék, adaptivitás, kombináció, hipotézis felállítása, oknyomozás, érvelés, következtetés
 
Célcsoport: 10. évfolyam, elsősorban emelt szinten, jó képességű, nyitott, befogadó osztályban középszinten is lehet.
 
Javasolt óraszám: 4-5.
 
Előfeltétel-tudás: a mű ismerete, előzetes otthoni olvasással.
(Emily Brontё Üvöltő szelek, Bp., Európa könyvkiadó, 1982; ford. Sőtér István)
 
Információk a felhasználó tanároknak:
A tanórán a mű kijelölt részeinek újraolvasásával történik az értelmezés-reflektálás, felhasználva a Séllei-cikket. Elsősorban szövegközpontú feldolgozásra, jelentésteremtésre készülünk. A regényrészletek újraolvasásával „újra felfedezzük” Emily Brontё világát, a műértelmezéshez felhasználjuk a regényből készült filmváltozatot is.
Film: Peter Kosminky: Üvöltő szelek (1992, 105 perc)
 
A jelentésteremtés során a problémát az okozhatja, hogy a diákoknál jelentős tudásmozgósítás történik a ráhangolódás során, de a szerzőről, Emily Brontё-ról, vagy az angol romantika sajátosságáról nincs elegendő információjuk. A diákok tanulmányaik során női szerzővel csak az ókori görög irodalomban találkoztak.
(Szapphó)
            Emily Brontё „ismerethiánya” azonban nem okozhat jelentős problémát, sőt talán hasznos is lehet, mert így a tanulók a feladatok megoldása során önállóan juthatnak birtokába annak az értelmezésnek, amit a Séllei-tanulmány kínál, önállóan reflektálhatnak rá.
            A női lélek középpontba állítása a felvilágosodás kései szakaszára, a szentimentalizmus kialakulására tehető. (Goethe, Kármán József) Ilyen szempontból is újdonságot jelent a regény szerzője, témája és értelmezése. Séllei Nóra tanulmányának beépítése a modulba azonban nyelvi-értelmezési nehézségekbe ütközhet, ezért csak emeltszintre javasoljuk.
 
 
Megjegyzések
Lehetséges megoldás(ok)
Ráhangolódás
 
 
Csoportalakítás
Pl. 16 fős tanulócsoportnál 4 csoport.
 
Az órát csoportalakítással kezdjük. Ráhangoló és ismétlő feladatokat adunk.
Ezzel az ismétlő feladattal segítjük a diákokat abban, hogy szerzőket, műveket művelődéstörténeti korszakokhoz, stílusokhoz tudjanak kötni.
 
1.
 
A diákok hallgassák meg Zorán: Romantika c. számát.
Kérdés: Milyen hétköznapi, magatartásbeli jellemzőkre ismernek a dalszövegben és a zenében?
 
A diákok utána hallgassák meg Chopin: Forradalmi etűd c. zenéjét.
Kérdés: Milyen azonosságot és milyen különbséget fedeznek fel a két zeneszám között?
 A csoportok 2 észrevételt tehetnek. Mindenki jegyzeteljen!
Minden csoport max. 2 elemet mondhat.
Zorán dalában: elvágyódás, külön világ teremtése, szerelem, érzelmesség, szentimentális.
Chopin XIX. századi alkotó, Zorán kortárs. Azonos az érzelem középpontba kerülése, szenvedélyesség, a viharos érzelmi hullámzás Chopinnél erősebb.
 
lJelentésteremtés
2.
 
A romantikus regény ismérveinek összegyűjtése „egy asztalterítőre
Az „asztalterítő” legyen a táblára helyezett csomagolópapír.
Minden csoport 2-3 elemet mondhat
 
Kitérhetünk általában a romantikus regény szereplőire, a szereplők tetteinek motivációjára.
Ezzel a feladattal segíthetjük a romantikus regény műfaji ismérveinek felidézését, összegyűjtését. A megoldásoknál utaljunk arra, hogy a romantikus életérzés nem korhoz kötött, ezért a regény számos alműfaja rendelkezik ilyen vonásokkal, elég csak a fiatalok által szívesen olvasott Twighlight sorozatra vagy a Harry Potter könyvekre stb. gondolnunk.
 
 
 
3. Miről szól Emily Brontё regénye a történések szintjén?
Minden csoport készítsen egy maximum tízmondatos újsághírt egy képzeletbeli napilap „Furcsák és szokatlanok” című rovata számára, amelyben összefoglalják az eseményeket!
4.
A 4. feladatkört már az Üvöltő szelek  
regény értelmezésére szűkítem a Séllei-cikk felhasználásával.
Érdemes kitérni a regény címére:
Mit sugallt a regény címe, milyen előfeltevéseik voltak a tanulóknak?
 Hasznos összehasonlítani az eredeti angol és a magyar címet.
 
A csoportok külön dolgoznak a számukra megadott feladatokkal (ezek körét szűkíthetjük-bővíthetjük), a végén meghallgatjuk a megoldásokat, a füzetbe ezek jegyzetként bekerülnek.
Használjuk a kettéosztott füzetvezetést!
Minden csoport válasszon magának szóvivőt. Lehetőleg minden feladatnál más-más tanuló legyen!
Egyéb feladatkör lehet:
Idézetkereső, jegyzőkönyvvezető.
 Mind a 4 csoport külön feladatot kap, amelyben a regény szereplőire, kapcsolatukra, motivációjukra, a narrátorok szerepére, a helyszínre, a nő társadalmi szerepére kérdezünk
E feladat összetett, mert a romantikus regény megfeleléseire is kitérhetnek a tanulók.
Ajánlott idő kb. 5-6 perc felkészülési idő, 2-3- perces összegzés.
A többi csoport tanulói jegyzetelik az elhangzottakat.
 
Feladatok:
4. a
A regény szereplőinek bemutatása,
kapcsolatrendszere
 
 
Még szemléletesebbé tehetjük a feladat megoldását fürtábra készítésével.
 
4. b
A narrátorok, szerepéről
A regény újraolvasása: 43-48. oldal. Érdemes lenne a kijelölt részeket fénymásolni, és úgy adni a diákok kezébe!
43-48. o. újraolvasása
Deannéről: Ennek a résznek az újraolvasásával a regény másik narrátorával és egyben az egyik főszereplőjével ismerkedhetünk meg.
A szöveg újraolvasásával a regény nézőpontváltás és idősík-váltás fontosságát hangsúlyozhatjuk a regényben. Elmélyíthetjük a tanulókban a már megismert regényírói technikát, a reflexiók és önreflexiók modernségének megjelenését
 
4. c csoport feladatai:
Olvassátok el a regény 33–34. odalát!
Ki volt Catherine?
b) Hogyan értelmezhető Catherine eltévedése?
c) Milyen eltévedés-motívummal ismerkedtél már meg korábban irodalmi tanulmányaid során?
 
A csoportok olvassák újra a feladatnak megfelelő egyes részeket
 
 
4. d csoport feladata
A szereplők motivációi
Olvassák el a diákok a regény 196–98-ig, 421–423-ig tartó részletét!
A regényrészlet alapján mutassák be a szereplők tetteinek motivációját!
 
 
1. feladat. Kikkel találkoznál a romantikus regények boltjában?
(Általában és megnevezve valamely a romantikus regénynek a szereplőit.)
- különlegesek pl. gazdagok, előkelőek, gyönyörűek vagy éppen rútak stb.
- szélsőséges jellemek kerülnek egymással szembe
Pl. Jókai hősökkel: Tímár Mihály, Noémi, Tímea, Baradlay-fivérek
Hoffmann: Az arany virágcserép c. regény hőseivel, Anselmus diákkal, Serpentinával.
Victor Hugo hőseivel A párizsi Notre Dame c. regényből: Quasimodo, Esmeralda.
 
 
 
 
 
 
Csoportonként eltérő.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A regény címe értékhiányt tükröz. A magyar cím kifejezőbb, megszemélyesítő, szimbólumteremtő.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. a
Heathcliff–Catherine Earnshaw–Cathy Linton, Lockwood, Nelly Dean, Hareton Earnshaw
 
4. b
Lockwood–Nelly,(Deanné)
–a narrátorok szerepe fontos,
–Lockwood az első elbeszélő, E/1-ben meséli el találkozását a többiekkel
–nevének jelentése: „zárt fa”, ez utal arra, hogy nem tud kapcsolatokat teremteni.
–idegen ebben a környezetben
–Lockwood belekerült egy olyan történetbe, amelynek az előzményéről nem tudott (Idősík-váltás)
–E/1 számban beszélnek a narrátorok, akik szereplői is a történetnek, értékelik saját szerepüket, reflektálnak az eseményekre
–nem hétköznapi események (Heathclff visszatérése, rejtélyes meggazdagodása)
–az érdekesség elengedhetetlen
 
4. c
33-34. o. újraolvasása (Lockwood álma)
 
Catherine szellemének megjelenése, „végre hazataláltam, eltévedtem a lápon”.
Catherine Heathcliff szerelmese volt, de Lintonhoz ment feleségül, ő idézte elő a katasztrófák sorozatát.
Eltévedés-motívum:
Dante: Isteni színjáték; Vörösmarty: Csongor és Tünde, Zola: Germinal
 
4. d
–az érzelmek uralják őket (pl. szerelem, bosszúvágy)
–ezek gyakran szélsőséges, eltúlzott módon jelennek meg (Heathcliff -Cathy szerelme lelki eltorzulása)
–az egyéniség kiteljesedésének vágya hajtja őket (Cathy Linton)
 
 
A filmadaptáció részleteinek megnézésével önálló, gondolkodásra, véleményalkotásra ösztönözzük diákjainkat. Bepillantást tehetnek egy más művészeti ág feldolgozásába, értékelhetik a színészi játékot, reflektálhatnak a tanulmány által felvetett problémákra, különös tekintettel a nő helyzetére, társadalmi szerepére.
 
 
 
 
 
5.
 
Filmnézés:
(1992, Peter Kosminky: Üvöltő szelek 105 perc).
 
30–5. perc, Catherine és Deanné beszélgetése
Feldolgozandó probléma:
Milyen lehetett a nő társadalmi státusza a korban?
Hogyan jelenik meg ez a beszélgetés folyamán?
 
75–80. perc, Cathy és Heathcliff párbeszéde
Kérdés:
Milyen a szereplők egymással való kapcsolata?
Milyen a szoba képi megjelenítése?
 
 
5. Filmnézés
 
A nő társadalmilag alávetett, a megbecsülés, érvényesülés miatt az érzelmeket ki kell zárnia életéből. Ezt a helyzetet elfogadja, ez indítja el Catherine a tragédiáját. Ez tükrözi Emily Brontё véleményét: a katasztrófa az egyéni szabadság felvállalásának hiányából ered.
 
Heathcliff kegyetlenül megalázza Cathyt, az agressziótól sem riad vissza, bosszút áll a kitaszítottságán.
 
A szoba képi megjelenítése sivár, nyomasztó világra utal.
Lásd Séllei-cikk megfelelő részeit.
6.
 
Séllei Nóra tanulmányára reflektálás
 
Olvassák el a tanulók Séllei Nóra irodalomtörténész tanulmányából a kijelölt részletet!
Feladat minden csoportnak: Fogalmazzák meg, hogy egyetértenek-e az irodalomtörténész véleményével. Állításukat a regényből vett idézetekkel támasszák alá!
A tanulók ezen a ponton a cikk legfontosabb végkövetkeztetéseivel találkoznak.
Önálló véleményalkotásra, reflektálásra, empatikus képesség fejlesztésre, a kognitív tudás elmélyítésre ösztönözhetjük tanulóinkat.
 
„Az első Catherine és Heathcliff ellenállása teljesen egyértelműen a patriarkális hatalommal szemben jön létre, míg Haretonéké ennek a hatalomnak a teljes birtoklásáért, ami meg is valósul, hiszen a fiatalok birtokba veszik mindkét házat, amelyekért Edgar Linton és a felnőtt Heathcliff versengett. Igaz az is, hogy a lápon kóborolnak, ami Heathcliff és az anya Catherine kószálásait idézi fel, azonban a fiatalok szerelmi története annak a románcnak a narratíváját és jelképrendszerét idézi fel, amely sokkal inkább a kultúra által teremtett szerelmi történet kliséiből építkezik”
 
Egyéni megoldás közös megbeszéléssel.
7.
 
A helyszín
A történetben kiemelt szerep jut a lápnak.
A lápi világ megjelenítésekor, a Szelesdomb bemutatásakor a helyszín szimbólumvilágát értelmezhetjük, amely itt, Catherine-Heathcliff, Cathy–Hareton, és az írónő szabadságélményét ábrázolja.
Kérdés:
Mi a láp?
Milyen értékeket kapcsolunk hozzá? (Lehet fürtábrát készíteni)
7. A helyszín
A romantika kedveli a különleges, egzotikus tájakat (Az angol felföld rideg környezete)
–nagy hangsúlyt fektet ezek leírására
–a mindennapitól nagy távolságokra visz el földrajzilag és társadalmilag (Mintha nem is Angliában játszódna.)
–a természetkultusz megjelenése stb.
Vízinövényekkel teljesen benőtt mocsár. Ennek növényzete (Ért. kéziszótár)
Itt mégis a romantika szabadságélményének
metaforája lesz.
 
Reflektálás
8.
Házi feladat:
A) Az internet segítségével a diákok készítsék el Emily Brontё életrajzát és pályaképét.
Térjenek ki arra, hogy miért nem volt kellően elismert az Üvöltő szelek című regény! Új kontextusba helyezve elmélyíti a megszerzett tudást, önálló véleményalkotásra késztet a feladat.
 
B) Hol rejtőzik az írónő?
A diákok készítsenek egy oldalas esszét, amelyben kifejtik, hogy az írónő mely alakokban, tájakban, motívumokban rejtőzött el. (Idézetek gyűjtése; esszé)
Kreatív írást, gondolkodást, önálló véleményalkotást vár el az esszéfeladat.
 
Kilépőkártya minden tanulónak.
Milyen tanulsággal szolgál Heathcliff–Catherine–Hareton szerelme?
Te mit tartottál a legproblematikusabbnak a regény olvasásakor? Hogyan értékeled az órákat?
Reflektálás és önreflektálás.
Egyénileg eltérő.
 
Eszközigény:
 
A filmvetítés technikai hátterének rendelkezésre kell állnia (projector, DVD lejátszó, laptop, hangfal, vetítővászon, ennek hiányában egységes fehér falfelület, hosszabbító).
Kérjük meg arra diákjainkat, hogy a modul óráira egy egyszerű papír irattartót hozzanak magukkal, ebben gyűjtsék össze az órák anyagát, jegyzeteiket, a fénymásolt szövegeket, táblázatokat. Csomagolópapír, gyurmaragasztó.
Mivel az Üvöltő szelek című regényből több hosszabb szövegrészletet is használunk idézetgyűjtés és újraolvasás céljából, célszerű megkérni a tanulókat, hogy a kötetet hozzák magukkal. (Minden csoportnál legalább egy példány legyen)
A szövegmellékleteket, regényrészletet természetesen nyomtatott, fénymásolt formában minden tanuló kapja meg. 
 
Felhasznált irodalom:
Döbrentei Gábor: Eredetiség ’s jutalomtétel,
Felhasznált irodalom:
Pethőné Nagy Csilla : Irodalomkönyv a szakközépiskolák 10. évfolyam számára, Korona Kiadó Bp., 2004
Pethőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv , Korona Kiadó, Bp., 2005
Meliorisz Béla–Pethőné Nagy Csilla–Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna: Hogyan csináljam? Korona Kiadó, Bp., 2007
Bárdossy Ildikó–Dudás Margit–Pethőné Nagy Csilla–Priskinné Rizner Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése (Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei) Pécsi Tudományegyetem, Pécs- Budapest, 2002
 
 

Modulterv – tanulói oldal
 
A modul témája, célja:
 
Ebben a tanulási egységben Emily Brontё: Üvöltő szelek című regényét értelmezzük. Az értelmezéshez felhasználjuk Séllei Nóra irodalomtörténész tanulmányát. A feldolgozásnál regényrészleteket fogunk egyénileg és közösen újraolvasni, ill. a regényből készül filmrészletet fogunk megtekinteni.
 
 
 
Ráhangolódás
 
 
1. feladat – Zenehallgatás
a.) Hallgassátok meg Zorán: Romantika c. számát. Milyen hétköznapi, magatartásbeli jellemzőkre ismertek a dalszövegben és a zenében?
 
b.) Hallgassátok meg Chopin: Forradalmi etűd c. zenéjét. Milyen azonosságot és milyen különbséget fedeztek fel a két zeneszám között?
 
 
Jelentésteremtés
 
 
2. feladat
 Elevenítsük fel a romantikus regényről tanultakat!
a)Kikkel találkoznál a romantikus regény boltjában? (Általában és megnevezve valamely a romantikus regény szereplőit.)
b) Gyűjtsétek össze a romantikus regény ismérveit „egy asztalterítőbe”!
Az „asztalterítő” legyen a táblára helyezett csomagolópapír.
 
3. feladat
Miről szól Emily Brontё regénye a történések szintjén?
Minden csoport készítsen egy maximum tízmondatos újsághírt egy képzeletbeli napilap „Furcsák és szokatlanok” című rovata számára, amelyben összefoglalják az eseményeket!
 
 
4. feladat
 
A következőkben minden csoportnak külön feladata lesz.
 A regényrészletek újraolvasásával értelmezzük a szereplők motivációját, a helyszínt, a narrátorok szerepét.
 
4. a csoport kérdései
Olvassátok el a regény 33–34 oldalát!
 
a) Mit sugallt számotokra a regény címe?
b)Hasonlítsd össze az eredeti angol és a magyar címet!
c) Mutassátok be a regény szereplőit, kapcsolatrendszerüket!
d) Mi lehet annak a szerepe, hogy Heathcliff talált gyerek?
 
4. b csoport feladatai
Olvassátok el a regény 43–8. oldalát!
a) Hogyan jelenik meg Lockwood a történetben?
b) Mit jelent a neve?
c) Miért narrátorokkal (Lockwood, Nelly) mondatja el az írónő a történetet?
e) Milyen írói szándékot tükrözhet az az eljárás, hogy a narrátorok maguk is szereplői a történetnek?
 
4. c csoport feladatai:
Olvassátok el a regény 33–34. odalát!
Ki volt Catherine?
b) Hogyan értelmezhető Catherine eltévedése?
c) Milyen eltévedés-motívummal ismerkedtél már meg korábban irodalmi tanulmányaid során?
 
4. d csoport feladata
Olvassátok el a regény 196–98-ig, 421–423- ig tartó részletét!
A regényrészlet alapján mutassátok be a szereplők tetteinek motivációját!
 
5. feladat – Filmnézés (1992, Peter Kosminky, 105 perc
Nézzük meg közösen a regényből készült filmadaptáció két részletét!
(30-35, 75-80 percig tartó részletek)
A két főszereplő:
 Ralph Fiennes (Heathcliff) és Juliette Binoche (Catherine / Cathy)
 
a.) A filmrészlet alapján fejtsétek ki, hogy milyen lehetett a nő társadalmi státusza a korban?
b.) Hogyan jelenik meg ez a beszélgetés folyamán?
 
c) Milyen a szereplők egymással való kapcsolata?
d.) Milyen a szoba képi megjelenítése?
 
e.) Mi a véleményetek Ralph Fiennes (Heathcliff) és Juliette Binoche (Catherine / Cathy) színészi játékáról, különös tekintettel a szerepmegkettőződésre!
 
6. feladat–reflektálás
Olvassátok el Séllei Nóra irodalomtörténész tanulmányából ezt a részletet, és minden csoport reflektáljon rá!
 Állításotokat a regényből vett idézetekkel támasszátok alá!
Fogalmazzátok meg, hogy egyetértetek-e az irodalomtörténész véleményével.
 
„Az első Catherine és Heathcliff ellenállása teljesen egyértelműen a patriarkális hatalommal szemben jön létre, míg Haretonéké ennek a hatalomnak a teljes birtoklásáért, ami meg is valósul, hiszen a fiatalok birtokba veszik mindkét házat, amelyekért Edgar Linton és a felnőtt Heathcliff versengett. Igaz az is, hogy a lápon kóborolnak, ami Heathcliff és az anya Catherine kószálásait idézi fel, azonban a fiatalok szerelmi története annak a románcnak a narratíváját és jelképrendszerét idézi fel, amely sokkal inkább a kultúra által teremtett szerelmi történet kliséiből építkezik”
 
7. feladat
 
A helyszín
A történetben kiemelt szerep jut a lápnak.
a) Mi a láp szó jelentése?
b) Milyen értéket kapcsoltok hozzá?
c) Milyen értéket tudtok adni a lápi világ megjelenítésének a regényben?
d) Hogyan kapcsolódik a Szelesdomb bemutatása a romantika szimbólumvilágához?
 
Az internet segítségével a diákok készítsék el Emily Brontё életrajzát és pályaképét. Térjenek ki arra, hogy miért nem volt kellően elismert az Üvöltő szelek! (esszé)
Hol rejtőzik az írónő?
A diákok készítsenek egyoldalas esszét, amelyben kifejtik, hogy az írónő mely alakokban, tájakban, motívumokban rejtőzött el. (Idézetek gyűjtése; esszé)
 
 
 
Reflektálás
 
 
 
8. feladat
Házi feladat
A) Az internet segítségével a diákok készítsék el Emily Brontё életrajzát és pályaképét. Térjenek ki arra, hogy miért nem volt kellően elismert az Üvöltő szelek című regény!(Esszéfeladat.)
Új kontextusba helyezve elmélyíti a megszerzett tudást, önálló véleményalkotásra késztet a feladat.
 
B) Hol rejtőzik az írónő?
A diákok készítsenek egy oldalas esszét, amelyben kifejtik, hogy az írónő mely alakokban, tájakban, motívumokban rejtőzött el. (Idézetek gyűjtése; esszé)
Kreatív írást, gondolkodást, önálló véleményalkotást vár el az esszéfeladat.
 
Kilépőkártya minden tanulónak.
Milyen tanulsággal szolgál Heathcliff–Catherine–Hareton szerelme?
Te mit tartottál a legproblematikusabbnak a regény olvasásakor?
Hogyan értékeled az órákat?
 
Kilépőkártya
a.) Mit mondott neked Heathcliff–Catherine, Cahty–Hareton szerelme?
b.) Te mit tartottál a legproblematikusabbnak a regény olvasásakor?
c) Hogyan értékeled az órákat?
 
 

<< vissza