Cikkek, tanulmányok Források Bibliográfiák Tananyagok, modultervek Ajánlók Korábbi számaink tartalma Elérhetőségeink

nyomtatás

Lévai Attila

Modulterv Onder Csaba Harry Potter: Miért ne volna valóságos? c. tanulmányának értelmezéséhez J. K. Rowling: Harry Potter és a bölcsek köve c. regényének feldolgozásával
 
A modul témája, célja:
 
Téma annak bemutatása, hogyan jeleníti meg J. K. Rowling Harry Potter és a bölcsek köve c. regényében a valóság problémáját, abból a tételből kiindulva, hogy a valóság önmagában megismerhetetlen, sok-sok elbeszélésből adódik össze, és ezek közül válogatva mi döntjük el, hogy mit fogadunk el igaznak, tényszerűnek, és mit nem, s ebből alkotjuk meg a magunk valóságát. Valóság – fikció – imagináció határainak feszegetése.
Cél, hogy a feldolgozandó feladatokon keresztül a tanulók megtapasztalják, hogy a regény nem marad meg a mese határain belül, hanem fikciós, a valóságosság látszatát keltő regényként működik.
A tanulók a különböző - társadalmi, szociális, kulturális, etikai - kérdéseket, problémákat érintő feladatok megoldása után képesek legyenek véleményt alkotni arról, hogy a regényben megjelenő helyszínek, szereplők, események közül mit tekintenek valós, ill. mesei elemeknek.
 
Fejleszthető kompetenciák:
Személyes
Szociális
Kognitív
reális önértékelés, önbizalom,
megbízhatóság, alkalmazkodás, kezdeményezés
 
empátia,
meggyőzési képesség, kommunikáció,
kezdeményezés, kapcsolatépítés, együttműködés, csapatszellem
megértés,
felidézés,
nézőpontváltás,
előrejelzés,
értékelés,
kérdésfelvetés,
elvonatkoztatás,
vizualizáció,
asszociáció
 
Célcsoport: 8. osztály
 
Javasolt óraszám: 3 óra
 
Előfeltétel-tudás:
 
Feltételezzük, hogy ismerik az epika műnemének sajátosságait; képesek az elbeszélés alapvető tényezőinek – tér, idő, cselekmény, szereplők, elbeszélői nézőpont – azonosítására és felismerik a mese és a regény műfaji sajátosságait.
 
Információk a felhasználó tanároknak:
 
A modult 24 fős osztályra terveztem. Hat négyfős csoportban dolgoznak a tanulók. Heterogén csoportokról van szó. A csoportokon belül különféle szerepek funkcionálnak: jegyző, bátorító, időgazda, nyomolvasó. Ezeknek azonban nem minden feladatban van szerepük. A gyerekek a feladatokat feladatlapon kapják meg. Olyan feladattípusokkal dolgozom, amelyekkel az országos kompetenciamérések során is találkoznak a tanulók, így a teljes anyag az értő olvasás fejlesztésének szolgálatában áll. A gyerekek az órákon a hagyományos frontális osztálymunka mellett kooperatív módszerekkel, technikákkal is dolgoznak. A feladatok eredményes megoldásának előfeltétele a regény cselekményének alapos ismerete.
Összesen három órára az RJR modellt úgy építettem fel, hogy az első óra bevezető feladatai teret adnak a ráhangolódásnak, az előzetes ismeretek felidézésének; a második és a harmadik óra a jelentésteremtés jegyében zajlik; majd az utolsó óra végén reflektálunk.
 
 
 
Megjegyzések
Lehetséges megoldás(ok)
 
1. óra
Ráhangolódás
1.
a-b)
a)  Idézzük fel, mit tudnak a meséről! Említsenek jellegzetes mesei szereplőket, helyszíneket, motívumokat
b)   A gyerekek egy két oszlopból álló táblázatot rajzolnak a füzeteikbe. Mesei elemek és Valós elemek címekkel. Szókártyákon megneveztem egy-egy élőlényt, tárgyat vagy gondolati dolgot a regényből. Ezeket kék színű borítékba tettem. A bátorító feladata lesz, hogy kinyissa a borítékot, és minden csapattagnak adjon 2-2 kártyát. A tanuló felolvassa a kártyákon lévő információkat a társainak, és eldönti, hogy a táblázat melyik oszlopába sorolná be azokat. Érvelnek, és meg is vitathatják egymás véleményét.
 
Az ötletek fürtábra formájában a táblára kerülnek, és a diákok is lejegyzik azokat a füzeteikbe.
 
 
Valós elem:
Privet Drive 4.,
 
Mesei elem: térképet böngésző macska, Dumbledor órája, motorkerékpár az égből,
 
 
Vitát válthat ki: bagoly, macska, taláros emberek, Harry homlokán villám alakú seb
 
2.
 
 Csoportosítás halmazábrákkal (faladatlapon)
Muglik és varázslók világa párhuzamosan egymás mellett? Ki hová tartozik?
A regény alapján a két világ közötti határ átléphető.
 
A muglik világa: Privet Drive 4., Dursley, Dudley, fúrógyártó cég
 
A varázslók világa: Potterék, talárosok, Dumbledore, Voldemort, McGalagony
 
Jelentésteremtés
1. órán
 
1. feladat
Olvassák el A kis túlélő c. fejezetből kiemelt részletet! Egyénileg fogalmazzanak meg és írjanak le egy rövid, egymondatos, összefoglaló hírt!
Szóforgóval megbeszélik, ki mit tartott a legfontosabbnak. Előnyei, hogy a tanulók megtanulnak egymásra türelmesen figyelni és várni. Minden gyerek elmondhatja a véleményét.
 
 
2. feladat
Dumbledore jellemzése
A tanulók információkat emelnek ki a szövegből, és csoportosítják azokat.
 
 
 
 
 
 
 
3. feladat
Előreutalás a regényben
Az előreutalás szerepe a regényben
Elolvassák a részletet és megbeszélik, hogy az milyen tartalmi elemek és nyelvi kifejezőeszközök miatt előreutalás a regényben.
Jóslás
Szóforgóval, egy-egy mondattal jósolják meg, mi fog történni!
 
 
 
1. Talárba öltözött emberek az utcákon.
2. Baglyok százai lepték el a várost fényes nappal.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kékkel aláhúzva: magas; ösztövér; öreg; ősz haj és szakáll; kék szem; félhold alakú szemüveg; orra hosszú volt és görbe
 
Pirossal aláhúzva: haj és szakáll betűrve a derékszíjába; hosszú talárt, földet söprő bíborpalástot és magas sarkú, csatos csizmát viselt;
 
 
 
 
 
 
 
- Jövő idő használata.
- Könyveket írnak róla.
- Harry Potter napja.
2. órán
1. feladat: Feleletválasztás, következtetés
 
 
2. feladat
Szókártyák vannak fehér borítékban. Ezek a Harryvel gyakran megtörténő furcsa, feltűnő eseményeket idézik. Megvitatják ezeket. Most a nyomolvasó osztja szét a kártyákat a csapat tagjai között. Mindenki egyet kap, amiről beszélnie is kell.
 
 
 
 
 
 
 
3. feladat
Hallott szöveg megértése
 
 
 
4. feladat
Címer tervezése, rajz
Mindenki elgondolkodik egy terven, majd egyeztetnek, és lerajzolják a címert a csomagolópapírjukra. (Mind a négy tanuló rajzolja a közös címert.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. feladat:
a) Fogalommagyarázat
b) Jóslás
c) Kitüntetések, méltóságok
A tanulók összehasonlítják Roxfort világát a saját világukkal.
 
Helyes válasz betűjele: F
 
 
 
 
 
haj – fogalma sincs, mitől nőtt mindig vissza a haja
pulóver – Dudley pulóvere egyre szűkebb lett rajta (magyarázat: Petunia néni szerint mosásban ment össze)
kémény – Dudley bandája elől meneküve az iskolaépület tetején találta magát (Harry szerint ez csak úgy történhetett, hogy felkapta őt a szél)
kígyó – az állatkertben beszélget vele, az állat hallja a gondolatait
 
 
 
 
Hasonló példa az előző fejezetből: macska a térképpel
 
 
 
 
„A levél vastag volt és nehéz. Tartalmát sárgás pergamenboríték rejtette, melyre smaragdzöld tintával írták rá a címzést. Bélyeg nem volt rajta.
Harry remegő kézzel megfordította a küldeményt. A borítékot lezáró piros viaszpecsétet címer díszítette: oroszlán, sas, borz és kígyó vettek körül egy nagy R betűt.”
 
A címer összetevői:
 
Fájl:Teljes címer.PNG
 
 
 
 
 
Például
a) Mit jelenthet? Magyarázd meg!
 
Okl. főmágus: diplomás fővarázsló
 
b) Albus Dumbledor milyen tulajdonságáért vagy tettéért kapta szerinted a következő elismeréseket, címeket:
 
Merlin-díjat: tudományos kutatásaiért
Bűbáj-rend aranyfokozatát: erkölcsi értékeiért
 
c) Gondolkozz! A következő kitüntetések minek felelhetnének meg a való életben?
           
Merlin-díjat: Nobel-díj
Bűbáj-rend aranyfokozatát: Bátorság Emlékérem; Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt
 
3. órán
 
Az óra első részében (20perc) önállóan fognak dolgozni. Szövegértést fejlesztő feladattípusokat oldanak meg. 1-5. feladatig
A megoldások
 
 1. feladat: Harry szülei is varázslók voltak. „Tudodki” őt is meg akarta ölni, de nem tudott végezni vele.
 2. feladat:
Óra
Tantárgy
Az órán használt könyv
1.
Irodalomelmélet
3.
2.
Irodalom
1., 4.
3.
Történelem
2.
4.
Biológia
5.,7.
5.
Kémia
6.
6.
Filozófia
8.
 1. feladat:
 
A több száz méterrel London alatt lévő Gringotts a muglik bankja. (hamis, a varázslók bankja)
 
A Mágiaügyi Minisztérium feladata titokban tartani a muglik előtt, hogy élnek boszorkák és varázslók szerte az országban. (igaz)
 
Dumbledore a Mágiaügyi Minisztérium miniszterelnőke. (hamis, Cornelius Caramel az elnök)
 
Harry az Uklopsz Bagolyszalonban találkozik Mógus professzorral, aki a sötét varázslatok kivédését tanítja. (hamis, a Foltozott Üstben)
 
Az Ollivander-varázspálca választja a varázslót, nem fordítva. (igaz)
 1. feladat:
A: 8.,
B: 5. , 6.
C: 4.
D: 1., 3., 7.,
E: 2.
 
 1. feladat:
 
csokibéka
mindenízű drazsé
Draco Malfoy
Roxfort
Piton professzor
Hóborc
Argus Frics
Edvis tükre
A bölcsek köve
 
 
Reflektálás
 
 
 
 

 
 
 
Felhasznált irodalom:
 
Bárdossi – Dudás – Pethőné – Priskinné: A kritikai gondolkodás fejlesztése, Pécsi Tudományegyetem, 2002.
J. K. Rowling: Harry Potter és a bölcsek köve, Anonimus, Bp., 2006
Kagan, Spencer: Kooperatív tanulás, Önkonet Kft., Budapest, 2001.
Pethőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv, Korona Kiadó, Budapest, 2005
Vigyázat: Harry Potter! (A valóságról való beszéd) = Amihez mindenki  L’Harmattan, 2007.-ért… (Szerk. Menyhért Anna, Vaderna Gábor), Bp., JAK 47.-40
 
 
 
Modulterv – tanulói oldal
 
A modul témája, célja:
 
A következő három órán J. K. Rowling: Harry Potter és a bölcsek köve c. regényét dolgozzuk fel. Mese és valóság kérdéskörét vizsgáljuk. Feladatlapot kaptok. A feladatok megoldása során egyéni és csoportmunkában egyaránt fogtok dolgozni.
 
 
 
Ráhangolódás
 
 
 
 1. feladat
 
a)      Idézzük fel, mit tanultunk a mesékről! Mondjatok jellegzetes mesei helyszíneket, szereplőket, motívumokat!
b)      Rajzoljatok a füzeteitekbe egy két oszlopból álló táblázatot! Az első oszlop címe Mesei elemek, a második oszlop címe Valós elemek legyen! Az asztalon lévő kék színű borítékban nyolc szókártyát találtok. Ezek már a regénnyel kapcsolatosak. A bátorító nyissa ki a borítékot, és adjon mindenkinek 2-2 kártyát! Olvassátok fel a kártyákon lévő információkat a társaitoknak, és döntsétek el, hogy valós vagy mesei elemekről van-e szó! Érveljetek, vitassátok meg válaszaitokat!
 
Kártyákon: Privet Drive 4., bagoly, macska, térképet böngésző macska, taláros emberek, Dumbledor órája, motorkerékpár az égből, Harry homlokán villám alakú seb
 
 
 1. feladat
 
Két világ párhuzamosan egymás mellett? Ki hová tartozik? Adj címet/nevet a világoknak!
 
Privet Drive 4., Dursley, Potterék, talárosok, Dudley, fúrógyártó cég, Dumbledore, Voldemort, McGalagony
 
 
1.      feladat
 
A kis túlélő c. első fejezethez kapcsolódik. Olvasd el a következő részletet, majd oldd meg a feladatot!
 
„A munkába készülő Dursley úr dudorászva előkereste legunalmasabb mintájú nyakkendőjét… A sarokra érve történt vele az első szokatlan dolog: megpillantott egy térképet böngésző macskát. Egy másodpercig fel sem fogta, amit látott, elhajtott a jelenség mellett, ám azután kerekre nyílt szemekkel visszafordult. A Privet Drive sarkán valóban ott ült egy nőstény macska, de a térképnek már nyoma sem volt… Mikor azonban a város határába ért, átmenetileg ismét kénytelen volt megfeledkezni szeretett fúróiról. A szokásos reggeli dugóban araszolva nem kerülhették el a figyelmét az utcákon lézengő, különös ruhába öltözött – egészen pontosan taláros – emberek. … A kilencedik emeleti igazgatói irodában Dursley úr széke az ablaknak háttal állt… Így ugyanis nem látta a fényes nappal ide-oda repdeső baglyokat – ellentétben az utcai járókelőkkel, akik tátott szájjal, mutogatva bámulták a fejük fölött elsuhanó madarakat… Megölelte egy vadidegen ember! Mi több, az illető még valamiféle „mugli”-nak is nevezte őt. …Dursleynénak kellemes, átlagos napja volt… Dursley úr engedelmesen végighallgatta; igyekezett tökéletesen nyugodtnak látszani. Miután lefektették Dudleyt, átment a nappaliba, és bekapcsolta a tévét. Még éppen elcsípte a híradó utolsó perceit.”
 
Szerkesztő vagy. Fogalmazz rövid, összefoglaló, egymondatos hírt az esti Híradóba az aznap történtekről!
 
2.      feladat
 
Dumbledore jellemzésében húzd alá kékkel azokat a kifejezéseket, szókapcsolatokat, amelyek valós emberi tulajdonságokat említenek; pirossal azokat, amelyek mesei elemek lehetnek!
 
„Magas volt, ösztövér, és igen öreg. Ez utóbbira ősz haja és szakálla engedett következtetni – mindkettő olyan hosszú volt, hogy be tudta tűrni őket a derékszíjába. Hosszú talárt viselt, a földet söprő bíborpalástot és magas sarkú, csatos csizmát. Kék szeme szinte szikrázott félhold alakú szemüvege mögött; orra hosszú volt és olyan görbe, mintha legalább két helyen eltört volna. Ezt az embert Albus Dumbledore-nak hívták.”
 
3.      feladat
 
a) Milyen tartalmi elemekből és nyelvi kifejezőeszközökből derül ki, hogy az alábbi részlet egy előreutalás a regényben?
 
„Ezek az emberek nem fogják megérteni Harryt! Õ híres lesz, sőt: élő legenda! Azon sem csodálkoznék, ha ezt a napot a jövőben Harry Potter napjának hívnák. Könyveket írnak majd róla, és a mi világunkban minden gyerek ismerni fogja a nevét!”
_______________________________________________________________________________
 
b) Jósoljátok meg, mi fog történni Harryvel! Egy-egy mondatot szóforgóval mondjatok egymásnak!
 
 
A 2. órán
A 2. fejezet címe: A volt-nincs üveg
 
1.      feladat
 
Emlékezz! Melyik ajándékot nem kapta meg Dudley a születésnapjára? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
 
A) számítógép
B) tévé
C) versenybicikli
D) kamera
E) távirányítós repülő
F) mobiltelefon
G) videomagnó
H) arany karóra
 
Figyeld meg az ajándéktárgyakat! Mikor játszódhatnak az események? Miből lehet erre következtetni?
 
 
2.      feladat
 
A nyomolvasó vegye ki a szókártyákat a fehér borítékból! Adjon minden csapattagnak egyet!
Harryvel feltűnően gyakran történtek furcsa dolgok. Ha eszetekbe jutnak ezek a kártyáitokat olvasva, akkor meséljétek el a társaitoknak őket! Vitassátok meg, van-e valamelyik szereplőnek magyarázata a jelenségekre? Hihetőek-e ezek?
 
A kártyákon: haj, pulóver, kémény, kígyó
 
 
3.      feladat
 
Eltűnnek a nyomok…
 
A csoport jegyzője felolvassa az alábbi szöveget!
 
„…tudta, hogy Dursleyékon kívül nincs más hozzátartozója. Bár néha úgy tűnt, hogy a járókelők egyike-másika felismeri őt. Ezek a járókelők azonban igen különös alakok voltak… Ezekben az emberekben az volt a legfurcsább, hogy nyomban köddé váltak, amint Harry megpróbálta alaposabban szemügyre venni őket.”
 
Emlékezzetek! Mindenki keressen hasonló példát az előző fejezetből! Írd le az ötletedet a füzetedbe!
 
 
 
A 3. fejezet címe: A senkitől jött levelek
 
4.      feladat
 
a) Olvasd el a következő részletet, és válaszolj a kérdésekre!
 
„A levél vastag volt és nehéz. Tartalmát sárgás pergamenboríték rejtette, melyre smaragdzöld tintával írták rá a címzést. Bélyeg nem volt rajta.
Harry remegő kézzel megfordította a küldeményt. A borítékot lezáró piros viaszpecsétet címer díszítette: oroszlán, sas, borz és kígyó vettek körül egy nagy R betűt.”
 
 • Miért nem volt a levélen bélyeg?
 • Mit jelképezhetnek a címeren az állatok?
____________________________________________________________________________________
 
b) Tervezzétek meg és rajzoljátok le a címert!
 
A címer összetevői:
 
Fájl:Teljes címer.PNG
 
A 4. fejezet címe: A háztájőrző
 
5.      feladat
 
Olvasd el figyelmesen a következő levelet, majd válaszolj a kérdésekre!
 
„Harry végre-valahára átvehette a sárgás borítékot, rajta a smaragdzöld címzéssel: H. Potter úr részére, Tenger, Viskó a sziklán, padló. Kivette a levelet és olvasni kezdte.”
 
ROXFORT
Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola
Igazgató: Albus Dumbledore (Merlin-díjas, Bűbáj-rend aranyfok., okl. főmágus, Legf. Befoly. Nagym., a Varázslók Nemzetk. Szöv. Elnökh.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tisztelt Potter úr!
 
Örömmel értesítjük, hogy felvételt nyert a ROXFORT Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába. Mellékelten megküldjük a szükséges tankönyvek és felszerelési tárgyak listáját.
A tanév szeptember 1-jén kezdődik. Legkésőbb július 31-éig küldjön baglyot nekünk!
 
Tisztelettel:
                   Minerva McGalagony
igazgatóhelyettes
 
 
a) Mit jelenthet? Magyarázd meg!
 
Okl. főmágus:
Legf. Befoly. Nagym.:
Varázslók Nemzetk. Szöv. Elnökh.:
 
b) Albus Dumbledor milyen tulajdonságáért vagy tettéért kapta szerinted a következő elismeréseket, címeket:
 
Merlin-díjat:
Bűbáj-rend aranyfokozatát:
Okl. főmágus címet:
Legf. Befoly. Nagym. címet:
Varázslók Nemzetk. Szöv. Elnökh. Posztot:
 
c) Gondolkozz! A következő kitüntetések minek felelhetnének meg a való életben?
           
Merlin-díjat:
Bűbáj-rend aranyfokozatát:
Okl. főmágus címet:
Legf. Befoly. Nagym. címet:
Varázslók Nemzetk. Szöv. Elnökh. Posztot:
 
 
A 3. órán
 
FELADATLAP
 
1. A következő részletet figyelmesen elolvasva bizonyítsd, hogy Harry varázsló!
 
A származás
 
„Az édesanyád remek boszorkány volt, az édesapád meg olyan jó varázsló, hogy jobb se kell. A maguk idejében iskolaelsők voltak Roxfortban. Rejtély, hogy Tudodki miért nem próbálta soha a maga oldalára állítani őket… talán belátta, hogy túlzottan is közel állnak Dumbledore-hoz, nem hat rájuk a Sötét Oldal csábítása. Csak annyi bizonyos, hogy tíz évvel ezelőtt, mindenszentek előestéjén váratlanul felbukkant a faluban, ahol laktatok. Te még egyéves se voltál. Elment a házatokba, és… és…
-Bocsánat – szabadkozott -, de olyan szomorú… Ismertem a szüleidet… Nem volt még két olyan kedves ember a világon… Egyszóval Tudodki végzett velük. Aztán – és itt jön az igazi nagy rejtély – téged is megpróbált meggyilkolni. Gondolom, tiszta munkát akart végezni, vagy addigra vérszemet kapott. De nem tudott elbánni veled. Sose gondolkoztál rajta, hogy honnan van a heg a homlokodon? Az nem akármilyen seb. Akkor sérül meg így az ember, ha egy nagy erejű, gonosz átok éri. Az az átok elpusztította az apádat, az anyádat, még a házatokat is lerombolta – de rajtad nem fogott. Ezért vagy híres ember, Harry. Rajtad kívül soha senki nem úszta meg, ha Tudodki meg akarta ölni. Bizony sokakat a halálba küldött annak a nemzedéknek a legjobb varázslói közül. Elintézte McKinnonékat, Bone-ékat, Prewettéket – te meg csak egy kisbaba voltál, mégis túlélted.
Hagrid szavai fájdalmas emlékeket ébresztettek Harryben. Ismét látta a vakító zöld villanást – olyan tisztán és élesen, mint még soha -, és most először egy hang kísérte: egy éles, hideg, kegyetlen kacaj.
Hagrid szomorúan nézett a fiúra.
Magam mentettelek ki a ház romjai közül. Dumbledore parancsára elhoztalak ezekhez…
 
-          És mi történt Volde… bocsánat, Tudodkivel?
-         Jó kérdés, Harry. Eltűnt. Nyoma veszett, épp aznap, amikor rád támadt. Ettől csak még nagyobb a híred. Ez a legrejtélyesebb az egészben: miért futamodott meg? Hiszen a hatalma egyre nőtt… Sokan úgy tartják, meghalt. Szerintem szó sincs róla. Meghalni csak emberek tudnak, de benne nem volt már semmi emberség. Mások szerint éli világát, és csak arra vár, hogy újra eljöjjön az ő ideje. Én ebben sem hiszek. Azok, akik régen vele voltak, mostanra elpártoltak tőle. Többen közülük mintha kábulatból tértek volna magukhoz. Tudodki nem engedte volna el őket, ha vissza akarna jönni….
- A legtöbben úgy gondoljuk, hogy Tudodki él, de nincs már hatalma. Gyenge, mint a harmat. És bizony te intézted el, Harry, nem más. Olyasmi történet aznap este, amire nem számított. Hogy mi, azt nem tudom, senki se tudja, de egy biztos: volt benned valami, amitől Tudodki kikészült, de úgy, hogy azóta se heverte ki.
 
Érvelés 2-3 mondatban
 
_________________________________________________________________________________
 
 
2. A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolában minden tanulónak saját példánnyal kellett rendelkeznie a következő művekből:
 
1. Dabrak, Miranda: Varázslástan alapfokon
2. Bircsók, Bathilda: A mágia története
3. Goffrid, Adalbert: Modern varázsláselmélet
4. Ripsropsky, Emeric: Az átváltoztatásról kezdőknek
5. Spora, Phyllida: Ezer bűvös fű és gomba
6. Mixel, Arsenius: Ismerkedés a varázsitalokkal
7. Salmander, Göthe: Legendás állatok és megfigyelésük
8. Reskesh, Quentin: A sötét erők. Önvédelmi kalauz
 
Az alábbi táblázatban egy órarendet látsz. Melyik órán használták az említett tankönyveket? A tankönyvek sorszámait írd a tantárgyak mellé!
 
Óra
Tantárgy
Az órán használt könyv
1.
Irodalomelmélet
 
2.
Irodalom
 
3.
Történelem
 
4.
Biológia
 
5.
Kémia
 
6.
Filozófia
 
 
 
3. Igazak vagy hamisak a következő állítások? Az igaz állításokat jelöld „I”, a hamis állításokat  „H” betűvel! A hamis állításokat tedd igazzá! Írd le őket újra!                                       
 
A több száz méterrel London alatt lévő Gringotts a muglik bankja.
_________________________________________________________________________
 
A Mágiaügyi Minisztérium feladata titokban tartani a muglik előtt, hogy élnek boszorkák és varázslók szerte az országban.
__________________________________________________________________________
 
Dumbledore a Mágiaügyi Minisztérium miniszterelnöke.
___________________________________________________________________________
 
Harry az Uklopsz Bagolyszalonban találkozik Mógus professzorral, aki a sötét varázslatok kivédését tanítja.
___________________________________________________________________________
 
Az Ollivander-varázspálca választja a varázslót, nem fordítva.
___________________________________________________________________________
 
A fenti állításokat figyelmes elolvasása és kijavítása után írj legalább két olyan intézményt, amelynek működése döntően alakítja egy ország életét!
___________________________________________________________________________
 
4. Az Abszol út
 
„Az a tégla, amelyikhez hozzáért, megremegett, közepe megrándult. Apró lyuk jelent meg rajta, mely egyre nőtt, és pillanatokon belül akkorára tágult, hogy Hagrid is könnyűszerrel átsétálhatott rajta. Az átjáró egy kanyargós, macskaköves utcára vezetett.”
 
Ez volt az Abszol út.
 
Abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy az Abszol úton nyithatod meg öt legújabb üzletedet. Gondold végig, mit fogsz ott értékesíteni! Mely számok tartoznak az egyes betűkhöz?
 
 


A)    Óra, ékszer
B)    Antikvárium
C)    Hentesüzlet
D)    Háztartási bolt
E)     Ruházati bolt
 
 
 
 
 1. seprű
 2. talár
 3. teleszkóp
 4. denevérléppel, angolnaszemmel töltött hordók
 5. varázsige gyűjtemény
 6. lúdtollak, pergamentekercsek
 7. bájitalos üvegek
 8. holdgömbök


 
 
A: ________________________
B: ________________________
C: ________________________
D: ________________________
E: ________________________
 
 
 
 
5. Barchoba
Írd a meghatározások után, kire vagy mire gondoltam!
 
a) „Meg kell nézni, milyen kép van benne. Mindegyikben van egy kártya, olyan, amit gyűjteni lehet. Híres varázslók és boszorkányok képeivel.” __________________
 
b) „Harry talált piritósízűt, kókuszosat, babfőzelékeset, epreset, körriset, fűízűt, kávésat és szardíniásat, sőt meg mert csipegetni egy gyanús, szürke…amiről kiderült, hogy feketeborsízű.” _____________________
 
c) „Hallottam a családjáról – bólintott komoran Ron. Az elsők között tértek vissza hozzánk, miután Tudodki eltűnt. Azt állították, hogy Tudodki megbabonázta őket, de apám szerint ez nem igaz.” ______________________
 
d) „A szűk ösvény egy nagy, fekete tónál ért véget. A tó túlsó partján szikla állt, s annak a csúcsán ott büszkélkedhetett egy hatalmas, száztornyú kastély. Ablakai csak úgy szikráztak a csillagok fényében.” ______________________
 
e) Bájitalkeverést tanít, Jól ismeri  afeketemágiát. _______________________
 
f) „…papírkosarat dobott a nebulók fejére, kihúzta a szőnyeget a lábuk alól, krétadarabokkal dobálta őket…” Csak a Véres Báró tudja megzabolázni. _______________________
 
g) Az iskola gondnoka. Macskája Mrs Norris. _________________________
 
h) „Nem mutat se többet, se mást, mint szívünk legmélyének leghőbb vágyát.” ____________
 
i) „Az alkímia ősi tudománya kutatja. Mindenféle fémet vegytiszta arannyá változtat, és általa nyerhető az életelixír nevű folyadék is, amely halhatatlanságot biztosít fogyasztójának. Nicolas Flamel birtokában van.” ________________________
 
 
 
 
Reflektálás
 
 
Jóslás: Miért beszélő név a Teszlek Süveg? (Ötletrohammal meghallgatunk néhány véleményt.)
 
A beosztási ceremónia
 
Ha vakmerő vagy s hősi lelkű,
Házad Griffendél.
Oda csak az kerül, ki
Semmitől se fél.
 
Hugrabugnak nyájas népe
békés, igazságos.
Oda mész, ha türelmes vagy
Jámbor – ez világos.
 
A bölcs, öreg Hollóhátban
éles elmék várnak.
Kiknek a tanulás kaland,
oda azok járnak.
 
Hogyha agyafúrt s ravasz vagy,
Ne is tekints másra:
A Mardekár való neked.
Ott lelhetsz sok társra.
 
1.      Melyik ház lakóit illetnéd a következő jellemzőkkel? Rendezd az alábbi kifejezéseket a megfelelő helyre!
 
béketűrő, elfogulatlan, dörzsölt, merész, fafinált, hősies, furfangos, rókalelkű, nyugodt, engedékeny, okos
 
2.      Készíts jellemtérképet saját magadról! Te melyik házba kerülhetnél?
3.      Szétválasztanád iskolád összes tanulóját tulajdonságai és képességei alapján külön osztályokba? Mik lehetnek ennek az előnyei és a hátrányai?
 

<< vissza