Cikkek, tanulmányok Források Tananyagok, modultervek Tananyagok, modultervek Ajánlók Korábbi számaink tartalma Elérhetőségeink

nyomtatás

Magasi András
Anglia a XVII. században

  
2 tanóra (a legszerencsésebb két egymást követő tanórán feldolgozni a tananyagot, így kiküszöbölhető, hogy az egyes csoportokból a második alkalommal hiányzó diákok által feldolgozott anyagok kimaradjanak a megbeszélésből)
 
Tartalmi célok:
a XVII. századi Anglia történek megismerése,
az angliai vallási irányzatok és a köztük lévő különbségek feltárása,
az abszolutizmus és a forradalom fogalmának árnyalása, mélyebb megismerése,
az alkotmányos monarchia fogalmának bevezetése.
 
Módszertani célok:
a téma feldolgozása változatos, elsősorban kooperatív tanulási technikák segítségével,
tájékozódás a történelmi térben,
különböző típusú forrásokból információk gyűjtése és feldolgozása, okok és következmények vizsgálata önállóan és kiscsoportban,
a nyelvi intelligencia különböző területeinek fejlesztése.
 
Tartalmi követelmények:
a tanulók ismerjék a „hosszú XVI. század” főbb európai és angliai történéseit,
legyenek tisztában a korabeli Brit Királyság földrajzi kiterjedésével, társadalmi jellemzőivel,
ismerjék az abszolutizmus fogalmát,
ismerjék a katolikus, az anglikán és a református vallás legfőbb jellemzőit.
 
Tanulási készségek fejlesztési követelményei:
·          A tanulók vegyenek részt aktívan a tanulási folyamatban,
·          együttműködően segítsék a csoportmunka hatékonyságát,
·          legyenek képesek adott forrásokból lényegkiemelésre, különböző, első és másodlagos források összevetésére, értelmezésére
·          legyenek képesek csoporttársaikkal szemléltető anyagok készítésére és bemutatására,
·          tudjanak vitatkozni, legyenek képesek álláspontjuk érvekkel történő alátámasztására
·          gyakorolják a mások iránti türelem és beleérzés képességét!
 
A modul tanítható a X. évfolyam végén a tantervi és a tankönyvi beosztásnak megfelelően a Tudor-kori Anglia története után, vagy a XI. évfolyamon.
 
 
Érettségi követelmények
 
Közép szinten
Emelt szinten
4.2. Reformáció és katolikus megújulás
A reformáció főbb irányzatai források alapján (lutheránus, kálvinista). A katolikus megújulás, az ellenreformáció kibontakozása. A barokk stílus jellemzői.
Nagyhatalmi konfliktusok és vallási ellentétek a koraújkori Európában (pl. francia-Habsburg vetélkedés, harmincéves háború).
4.3. A kontinentális abszolutizmus és a parlamentáris monarchia megszületése Angliában
A francia abszolutizmus XIV. Lajos korában. Az alkotmányos monarchia működése.
Az angolszász kapitalizálódás, a polgári fejlődés és a mindennapi élet a kora újkori Angliában. Nagyhatalmi erőviszonyok, az európai egyensúly a XVIII. században.
4.4. A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás
A felvilágosodás legjelentősebb gondolatai és főbb képviselői források alapján.
Az új világszemlélet kialakulása (pl. racionalizmus), az újkori természettudományok (pl. mechanika, newtoni fizika) és társadalomtudományok (pl. társadalmi szerződés, államelmélet) kibontakozása.
 
Kerettanterv
Az abszolutizmus. A modern állam kialakulása
A hatalmi viszonyok átrendeződése Európában
Az angol forradalom. A parlamentáris monarchia kialakulása
 
Időpontok
Történelmi személyek
Fogalmak
Földrajzi helyek
1588
I. Erzsébet, II. Fülöp
parlament
Németalföld, Antwerpen
1618-48
 
anglikán, puritán
London
1640-49
Cromwell
 
 
1689
 
Jognyilatkozat
 
 
 
Felhasznált irodalom:
Barta János: A Stuartok; Rubicon, XI. évfolyam (2000) 4. szám (98)
Hahner Péter: Az abszolút monarchiáról mai szemmel – Az állam én vagyok; Rubicon, 11. évfolyam (2000) 4. szám (98)
Hahner Péter: Elméletek és kételyek • Az abszolút monarchia; Rubicon, 2. évfolyam (1991) 4. szám (10.)
Pálffy Margit: Anglia története a 17. században, Árkádia 2. szám, http://arkadia.pte.hu/tortenelem/
Szántó György Tibor: Anglia története, h. n., Kozmosz Könyvek,1986
Száray Miklós: Történelem II. (középiskolák, 10. évfolyam), Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006.
 
 
 
1. tanóra
A polgárháború
 
Ráhangolódás:
A tanár ismerteti az óra témáját.
A kooperatív tanulási folyamat előkészítése (15 perc)
·          a tanár ismerteti a téma céljait és követelményeit, felhívja a figyelmet az együttműködésen alapuló tanulás legfontosabb tényezőire: a kölcsönös függőség, a szemtől szembeni kommunikáció, a szociális készségek, az egyéni ellenőrzés, az önértékelés szerepe stb.
·          megalakítjuk az együttműködő csoportokat, akik a témakör egészében közösen dolgoznak (lehetőleg heterogén, 4, legfeljebb 5 fős csoportok),
·          szerepek kiosztása a csoportban: pl. időmérő, bátorító, oknyomozó, térképolvasó, fogalomfelelős…
·          a csoportok mindegyike megfogalmaz egy-egy teszt jellegű villámkérdést a többi csoport mindegyikének a XVI. századi (Tudor-kori) Anglia történelméről. A helyes válaszok mindegyike egy-egy pontot ér, a rossz válaszokért egy-egy pont levonás jár, a kérdés”passzolása” esetén nem változik a csoport pontszáma. Pl.: Ki volt az eső Tudor uralkodó? Hány felesége volt VIII. Henriknek? Hány gyermekét koronázták királlyá VIII. Henriknek? Melyik volt az angolok első amerikai gyarmata? Hogy hívták az angol kálvinistákat? stb.)
 
 
Jelentésteremtés:
A csoportok készítsenek két körös Venn-diagrammnak megfelelő táblázatot a rendelkezésükre bocsátott forrás és a tankönyvük megfelelő része alapján! A kérdések, szempontok (tanári kalauz) alapján szövegeiket feldolgozva készítsenek vázlatot! A bal oldali oszlopban azokat az információkat tüntessék fel, amik csak a csoport számára kiadott cikkben, cikkrészletben fordulnak elő, a jobb oldaliban azokat, amiket csak a tankönyvi leckében olvashattak, középen pedig a mindkét forrásban megtalálható információkat szerepeltessék. Vegyék figyelembe a tanári kalauzokban megfogalmazottakat is!
 
Csak a tankönyvben
Mindkettőben
Csak a cikkben
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FELDOLGOZANDÓ SZÖVEGEK
 
 
A és E csoport
Tk. 175. o. A Stuartok kora, Az abszolutisztikus kormányzás csődje
Pálffy Margit: Anglia története a 17. században – I. A „több királyság” feletti uralom; II. I. Károly uralma (1625-1649), II. I. 1625-1640; VI. Összegzés
 
 
B és F csoport
Tk. 175. o. Az abszolutisztikus kormányzás csődje; A polgárháború kora (1642-48.)
Pálffy Margit: Anglia története a 17. században – II II. 1640-42; II.III. 1642-1649, a „polgárháború” időszaka; VI. Összegzés
 
 
C és G csoport
Tk. 175. o. Cromwell köztársasága; Az alkotmányos monarchia megszületése (Orániai Vilmos trónralépéséig)
Pálffy Margit: Anglia története a 17. században – III. A köztársaság időszaka (1649-1660); IV. A restauráció időszaka (1660-1685); VI. Összegzés
 
 
D és H csoport
Tk. 175-176. o. Az alkotmányos monarchia megszületése
Pálffy Margit: Anglia története a 17. században – V. II. Jakab (1685-88) és a „dicsőséges forradalom” időszaka (1688-89); VI. Összegzés
 
 
TANÁRI KALAUZOK
 
 
Tanári kalauz az A és az E csoportnak
 
Hogyan vélekedett I. Jakab az abszolutizmusról?
Mennyiben kormányzott abszolutista módon?
Milyen esemény váltotta ki a Jogok kérvényének elfogadtatását?
Milyen vallási csoportok jöttek létre Angliában, és mik voltak főbb céljaik?
Mi az abszolutizmus?
 
 
Tanári kalauz a B és az F csoportnak
 
Milyen okokból hívta össze I. Károly a parlamentet?
Milyen elnevezései vannak a parlamentnek Angliában 1640 és 1653 között? Miben különböznek?
Minek köszönhetik győzelmüket a puritánok?
Milyen vádpontok alapján ítélték el I. Károlyt?
Forradalom vagy vallásháború zajlott Angliában? Miért?
 
 
Tanári kalauz a C és a G csoportnak
 
Hogyan épült ki a protektorátus rendszere?
Mik a hajózási törvény céljai?
Kik a whigek és kik a toryk?
Milyen okok vezettek a restaurációhoz?
Milyen intézkedéseket hoztak a katolikusok ellen II. Károly uralma alatt?
 
 
Tanári kalauz a D és a H csoportnak
 
Milyen vallási céljai voltak II. Jakabnak?
Mi a katolikusok elleni fellépés nemzetközi háttere?
Milyen változásokat hozott Angliában a Jognyilatkozat?
Miért Orániai Vilmos lett Anglia királya?
Milyen értelemben dicsőséges és miért forradalom a „dicsőséges forradalom”?
 
 
 
2. tanóra
 
Ráhangolás
Az óra elején az azonos szövegrészeket feldolgozott csoportok megosztják egymással eredményeiket.
15 perc
Jelentésteremtés:
 
A csoportok tagjaiból új csoportok jönnek létre. Minden új csoportot minden témát feldolgozó csoportból egy-egy tag alkot, így a négy témának megfelelően négy tagú csoportok jönnek létre.
 
Reflektálás:
A csoportok tagjai egyénileg kitöltenek egy-egy tesztlapot.
10 perc
A legjobb egyéni teljesítményeket illetve annak a (két) csoportnak a tagjait jutalmazzuk, akiknek témájára összességében a legtöbb helyes választ töltötték ki a tanulók.
 
FELADATLAP
 
A/1 I. Jakab uralkodóként
a)      abszolutizmust vezetett be.
b)      abszolutizmust akart bevezetni
c)      tiszteletben tartotta az egyes országok hagyományait
d)     minden országát azonos, de nem abszolutista elvek szerint kormányozta.
 
A/2 I. Erzsébet uralma után
a)      I. Jakab
b)      I. Károly
c)      Cromwell
d)     Orániai Vilmos
tevékenysége vezetett lázadáshoz.
 
A/3 A Jog(ok) kérvényekimondta, hogy
a)      a király parlamenti jóváhagyás nélkül adót vethet ki,
b)      a királynak általános joga bírói ítélet nélkül bárkit bebörtönöztetni,
c)      a király bárkihez beszállásolhat katonákat,
d)     hogy az alattvalók joga és személyes szabadsága nem sérülhet
 
A/4. Mi a puritánok fő célja?
a)      az anglikán egyház megtisztítása a katolikus külsőségektől
b)      a kálvinista egyház megtisztítása a katolikus külsőségektől
c)      a katolikus egyház megtisztítása a kálvinista külsőségektől
d)     a parlament megtisztítása a vallási vitáktól
 
A/5 Melyik vallási csoport akarta eltörölni az imakönyvet?
a)      a katolikus
b)      az anglikán
c)      a presbiteriánus
d)     az independens
 
B/1 Kik a kerekfejűek?
a)      szerzetesek
b)      lovagi sisakot hordók
c)      a parlament hívei
d)     a király hívei
 
B/2 Miért hívta össze 1640-ben I. Károly a „hosszú parlamentet”?
a)      mert vereséget szenvedett a skótoktól
b)      mert a skótok rákényszerítették
c)      mert a törvény szerint minden tizedik évben kötelező volt
d)     mert az őt támogató lordok erre kérték
 
B/3 Miért csonka a „csonka parlament”?
a)      mert kizárták tagjai egy részét
b)      mert csak felső háza volt
c)      mert csak alsó háza volt
d)     nem volt csonka, ez csak a gúnyneve
 
B/4 Miért adták át a skótok I. Károlyt a parlamentnek 1647-ben?
a)      mert mást akartak a trónra
b)      mert köztársaságot akartak
c)      bosszúból
d)     400 ezer fontért
 
B/5 A levellerek
a)      köztársaságot, a férfiaknak általános választójogot, és szólásszabadságot követeltek
b)      az egyes gyülekezeteknek önállóságot követelték, elutasították az államegyházat
c)      a püspöki rendszer eltörlését, presbitériumok felállítását követelték
d)     a pápától független, nemzeti egyházat követeltek
 
C/1 Mit tartalmaz a hajózási törvény?
a)      Angliába csak angol hajó szállíthat árut
b)      Angliába Hollandiát kivéve bármelyik ország hajója szállíthat árut
c)      Angliába csak angol vagy az árut előállító ország hajója szállíthat árut
d)     Angliára, Walesre, Írországra, Skóciára és a gyarmatokra is vonatkozik
 
C/2 A csonka parlament
a)      később szűnt meg, mint a szentek parlamentje
b)      a parlament felső háza
c)      a rövid parlament tagjaiból jött létre
d)     a hosszú parlament tagjaiból jött létre
 
C/3 Mit jelent az 1660-as restauráció?
a)      a polgárháború során lerombolt épületek helyreállítását
b)      visszatérést a korlátozott monarchiához, amelyet az angol társadalom elfogadott
c)      a Lordok Háza visszaállítását
d)     az anglikán egyház tekintélyének helyreállítását
 
C/4 Kik a whigek?
a)      katolikus ír banditák
b)      skót presbiteriánusok
c)      walesi lótolvajok
d)     angol királypártiak
 
C/5 A katolikusokat vádolták
a)      a pestisjárvány okozásával
b)      a londoni tűzvész okozásával
c)      az adók növeléséért
d)     a hollandok elleni vereségért
 
D/1 Mit akart elérni II. Jakab?
a)      a protestantizmust kiirtani és katolikus vallást kizárólagossá tenni
b)      a katolicizmust kiirtani, és protestantizmust kizárólagos államvallássá tenni
c)      hogy a katolikusok szabadon gyakorolhassák vallásukat, és korlátozás nélkül vehessenek részt a politikai életben
d)     hogy a protestánsok szabadon gyakorolhassák vallásukat, és korlátozás nélkül vehessenek részt a politikai életben
 
D/2 Kik hívták Angliába Orániai Vilmost?
a)      protestáns politikusok
b)      katolikus politikusok
c)      anglikán püspökök
d)     katolikus püspökök
 
D/3 Hogyan került Orániai Vilmos az angol trónra?
a)      a II. Jakab ellen lázadók Hollandiában megkoronázták
b)      seregeivel legyőzte II. Jakabot, és így elfoglalhatta
c)      II. Jakab szökése után Orániai Vilmos átkelt Angliába, és elfoglalta a trónt
d)     II. Jakab megszökött, és utána a főurak felkérték a trón elfoglalására
 
D/4 Miért tekintették forradalomnak a kortársak a dicsőséges forradalmat (glorious revolution)?
a)      mert helyreállítottak egy korábbi állapotot
b)      mert új királyt emeltek az angol trónra
c)      mert köztársaság helyett újra királyságot hoztak létre
d)     mert királyság helyett köztársaságot hoztak létre
 
D/5 A Jognyilatkozat (Bill of Rights)
a)      kimondta, hogy béke idején csak a király tarthat hadsereget Angliában
b)      kimondta, hogy a király csak a parlament jóváhagyásával függeszthet fel törvényt
c)      a katolikusok számára is biztosította a trónutódlás lehetőségét
d)     kimondta, hogy Anglia alkotmányos monarchia
 
 
 
A feladatlap helyes megoldásai
 
A/1 I. Jakab uralkodóként
c) tiszteletben tartotta az egyes országok hagyományait
 
A/2 I. Erzsébet uralma után
b) I. Károly
tevékenysége vezetett lázadáshoz.
 
A/3 A Jog(ok) kérvényekimondta, hogy
d) hogy az alattvalók joga és személyes szabadsága nem sérülhet
 
A/4 Mi a puritánok fő célja?
a) az anglikán egyház megtisztítása a katolikus külsőségektől
 
A/5 Melyik vallási csoport akarta eltörölni az imakönyvet?
d) az independens
 
B/1 Kik a kerekfejűek?
c) A parlament hívei
 
B/2 Miért hívta össze 1640-ben I. Károly a „hosszú parlamentet”?
b) mert a skótok rákényszerítették
 
B/3 Miért csonka a „csonka parlament”?
a)      mert kizárták tagjai egy részét
 
B/4 Miért adták át a skótok I. Károlyt a parlamentnek 1647-ben?
d) 400 ezer fontért
 
B/5 A levellerek
a) köztársaságot, a férfiaknak általános választójogot, és szólásszabadságot követeltek
 
C/1 Mit tartalmaz a hajózási törvény?
c) Angliába csak angol vagy az árut előállító ország hajója szállíthat árut
 
C/2 A csonka parlament
d) a hosszú parlament tagjaiból jött létre
 
C/3 Mit jelent az 1660-as restauráció?
b) visszatérést a korlátozott monarchiához, amelyet az angol társadalom elfogadott
 
C/4 Kik a whigek?
b) skót presbiteriánusok
 
C/5 A katolikusokat vádolták
b) a londoni tűzvész okozásával
 
D/1 Mit akart elérni II. Jakab?
c) hogy a katolikusok szabadon gyakorolhassák vallásukat, és korlátozás nélkül vehessenek részt a politikai életben
 
D/2 Kik hívták Angliába Orániai Vilmost?
a) protestáns politikusok
 
D/3 Hogyan került Orániai Vilmos az angol trónra?
d) II. Jakab megszökött, és utána a főurak felkérték a trón elfoglalására
 
D/4 Miért tekintették forradalomnak a kortársak a dicsőséges forradalmat (glorious revolution)?
a) mert helyreállítottak egy korábbi állapotot
 
D/5 A Jognyilatkozat (Bill of Rights)
b) kimondta, hogy a király csak a parlament jóváhagyásával függeszthet fel törvényt

<< vissza